ResMed Inc. presenterar rekordhögt finansiellt resultat för kvartalet som avslutades 30 september 2013

SAN DIEGO, 24 okt 2013 – ResMed Inc. (NYSE: RMD) presenterade i dag ett rekordresultat för kvartalet som avslutades 30 september 2013.  Intäkterna för kvartalet som avslutades 30 september 2013 var 357,7 miljoner $, en ökning på 5 procent (en ökning på 4 procent i fast penningvärde) jämfört med kvartalet som avslutades 30 september 2012.  För kvartalet som avslutades 30 september 2013 var nettoinkomsten 80,9 miljoner $, en ökning på 14 procent jämfört med kvartalet som avslutades 30 september 2012.  Resultat per aktie efter utspädning för kvartalet som avslutades 30 september 2013 var 0,56 $, en ökning på 14 procent jämfört med kvartalet som avslutades 30 september 2012.

SG&A-utgifterna var 101,3 miljoner $ för kvartalet som avslutades 30 september 2013, en ökning på 3,0 miljoner $, eller 3 procent (en ökning på 4 procent i fast penningvärde), jämfört med kvartalet som avslutades 30 september 2012. SG&A-kostnaderna var 28,3 procent av intäkterna under kvartalet som avslutades 30 september 2013, jämfört med 28,9 procent för kvartalet som avslutades 30 september 2012.  SG&A-utgifterna påverkades positivt av den australiska dollarns försvagning mot den amerikanska dollarn.

FoU-utgifterna var 27,4 miljoner $ för kvartalet som avslutades 30 september 2013, eller 7,7 procent av intäkterna. FoU-utgifterna ökade med 1 procent (en ökning på 9 procent i fast penningvärde) jämfört med kvartalet som avslutades 30 september 2012. FoU-kostnaderna påverkades positivt av den australiska dollarns försvagning mot den amerikanska dollarn.

Avskrivningen av förvärvade immateriella tillgångar var totalt 2,4 miljoner $ (1,8 miljoner $ netto efter skatt) under kvartalet som avslutades 30 september 2013. Kostnader för aktiebaserade ersättningar under kvartalet som avslutades 30 september 2013 på 10,8 miljoner (8,8 miljoner $ netto efter skatt) utgjordes av utgifter förknippade med aktieoptioner, bundna aktier och vår aktieköpsplan för anställda.  

Koncernchef Mick Farrell kommenterade: "Under första kvartalet räkenskapsåret 2014 ökade intäkterna i Nord- och Sydamerika med 4 procent jämfört med det föregående årets kvartal, till 201,5 miljoner $. Intäkterna utanför Nord- och Sydamerika var 156,2 miljoner $, en ökning på 5 procent i fast penningvärde jämfört med det föregående årets kvartal.  Den globala intäktsökningen uppkom främst genom försäljning av flödesgeneratorer med högre värde, som våra bilevelapparater S9 AutoSet™ och S9™, samtidigt som försäljningen av reservdelar och tillbehör till masker gick särskilt bra detta kvartal. Rörelseresultatet för septemberkvartalet var 96,9 miljoner $, kassaflödet från verksamheten var 90,4 miljoner $, medan bruttomarginalen ökade till 63,7 procent, vilket tillsammans visar på ett utmärkt rörelseresultat.

"Vi mötte en stark konkurrens på produktområdet även detta kvartal.  Vi har precis lanserat våra nya maskprodukter, men deras inledande försäljning verkar positiv.  Quattro™ Air är på väg att bli en av de bästa masklanseringarna någonsin. Swift™ FX Nano, som redan sålde bra i Europa, lanserades i USA i september och fick ett bra mottagande. Vi har många produkter som väntar på att lanseras under räkenskapsåret, vilket ger oss stora möjligheter till stabil tillväxt framöver.

"Möjligheterna inom sömn- och andningsvården är fortfarande goda, och vi fortsätter att ge våra kunder de rätta lösningarna för att de ska kunna hantera sina verksamheter bättre samtidigt som vi tillhandahåller högkvalitativa produkter för att förbättra compliance och patientvård.  Vi fortsätter att inrikta oss på att förbättra livskvaliteten för patienter som lider av sömnrelaterade andningsstörningar och dess relaterade komorbititeter, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, andningsbesvär, inklusive kronisk obstruktiv lungsjukdom, och på att förebygga sjukdomsutveckling och göra besparingar för både sjukhus- och öppenvårdspatienter."

Vidare har styrelsen i dag beslutat om en kvartalsutdelning på 0,25 $ per aktie, som kommer att ha registreringsdatum 19 november 2013 och betalas ut 18 december 2013.  Utdelningen kommer att betalas ut i USA-valuta till innehavare av ResMed -stamaktier som handlas på New York Stock Exchange (NYSE).  Innehavare av CDI:er (Chess Depositary Instrument) som handlas på Australian Securities Exchange kommer att få ett motsvarande belopp i australisk valuta som är baserat på växelkursen på registreringsdatumet och återspeglar 10:1-förhållandet mellan CDI:er och NYSE -aktier.  Eftersom de två börserna har olika procedurer för avräkning och överföring blir perioderna utan utdelning innan registreringsdatumet olika för stamaktier och för CDI:er.  Dagen för notering utan utdelning blir 13 november 2013 för CDI-innehavare och 15 november 2013 för innehavare av stamaktier. På grund av dessa skillnader har ResMed fått befrielse från ASX:s avräkningsföreskrifter, vilket kommer att göra det möjligt för ResMed att skjuta upp omvandlingen mellan sina register för stamaktier och CDI:er från och med 13 november 2013 till och med 19 november 2013. 

Om ResMed

ResMed är globalt ledande inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av medicinska produkter för diagnos, behandling och hantering av andningsbesvär, med fokus på sömnrelaterade andningsstörningar. Företagets inriktning är att utveckla nyskapande produkter för att höja livskvaliteten för dem som lider av dessa åkommor och att öka medvetenheten bland patienter och sjukvårdpersonal om de potentiellt allvarliga hälsoföljderna av obehandlade sömnrelaterade andningsstörningar. Mer information om ResMed finns på www.resmed.com.

ResMed kommer att anordna en telefonkonferens kl 13.30 amerikansk Stillahavstid i dag för att diskutera dessa kvartalsresultat. Personer som vill  delta i telefonkonferensen kan göra det via ResMeds webbplats på www.resmed.com eller genom att ringa 847-585-4405 (inrikes) eller +1 847-585-4405 (internationellt) och ange konferenskod nr  35765718. Avsätt lite extra tid till innan samtalet för att besöka webbplatsen och hämta det uppspelningsprogram för strömmat innehåll (Windows Media Player) som behövs för att du ska kunna lyssna på internetsändningen. Onlinearkivet för sändningen kommer att bli tillgängligt cirka 30 minuter efter det direktsända samtalet och kommer att vara tillgängligt i två veckor. En inspelning av telefonkonferensen är tillgänglig via telefon på 630652-3042 (inrikes) och på +1 630-652-3042 (internationellt) – ange konferens-ID- nr 35765718.

Du kan få ytterligare information genom att kontakta Constance Bienfait på ResMed Inc. i San Diego på 858-836-5971 eller Brett Sandercock på +612-8884-2090, eller genom att besöka företagets flerspråkiga webbplats på www.resmed.com.

Påståenden i denna utgåva som inte är historiska fakta är "framåtblickande" påståenden enligt överväganden i Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Dessa framåtblickande påståenden, inklusive påståenden om företagets framtida intäkter, vinster eller utgifter, utveckling av nya produkter och nya marknader för företagets produkter, omfattas av risker och osäkerhetsfaktorer, vilka skulle kunna leda till att de faktiska resultaten avsevärt avviker från de som anges eller förutsätts i de framåtblickande påståendena. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer diskuteras i företagets årsredovisning i formulär 10-K för dess senaste räkenskapsår och i andra rapporter som företaget lämnar in till U.S. Securities & Exchange Commission. Dessa rapporter är tillgängliga på företagets webbplats.

RESMED INC OCH DOTTERBOLAG

Sammanfattande resultaträkning för koncernen (oreviderad)

(I tusental USD, utom data per aktie)

   
 

Tremånadersperiod med slutdatum

30 september

 

2013

2012

     

Nettoomsättning

357 662 $

339 731 $

Kostnad för sålda varor

129 680

131 083

Bruttovinst

227 982

208 648

     

Rörelsekostnader

   

Försäljning, allmänt och administration

101 323

98 303

Forskning och utveckling

27 363

27 220

Avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar

2 412

2 636

Totala rörelsekostnader

131 098

128 159

Inkomst från verksamhet

96 884

80 489

     

Andra inkomster (utgifter), netto:

   

Ränteintäkter, netto

6 414

8 471

Övrigt, netto

(1 228)

1 941

Totala övriga inkomster, netto

5 186

10 412

     

Inkomster före inkomstskatter

102 070

90 901

Inkomstskatter

21 140

19 636

Nettoinkomst

80 930 $

71 265 $

     

Resultat per aktie före utspädning

0,57 $

0,50 $

Resultat per aktie efter utspädning

0,56 $

0,49 $

     

Utestående basaktier

142 005

142 651

Utestående utspädda aktier

145 456

146 055

 

RESMED INC OCH DOTTERBOLAG

Sammanfattande balansräkningar för koncernen (oreviderade – i tusental USD)

     
 

30 september

30 juni

 

2013

2013

Tillgångar

   

Omsättningstillgångar:

   

Likvida medel

976 574 $

876 048 $

Kundfordringar, netto

282 425

318 349

Varulager

175 355

145 847

Förskottsbetalningar, uppskjuten inkomstskatt och andra omsättningstillgångar

123 580

108 605

Totala omsättningstillgångar

1 557 934

1 448 849

Materiella anläggningstillgångar, netto

416 745

411 433

Goodwill

283 445

274 829

Övriga immateriella tillgångar

48 673

49 639

Uppskjuten inkomstskatt och andra anläggningstillgångar

27 838

25 971

Totala anläggningstillgångar

776 701

761 872

Totala tillgångar

2 334 635 $

2 210 721 $

Skulder och eget kapital

   

Kortfristiga skulder:

   

Leverantörsskulder

57 125

60 688

Upplupna kostnader

135 847

137 674

Förutbetalda intäkter

43 908

44 953

Inkomstskatt

13 453

30 090

Uppskjuten inkomstskatt

731

627

Aktuell andel långfristiga skulder

360 018

300 017

Totala kortfristiga skulder

611 082

574 049

Långfristiga skulder:

   

Uppskjuten inkomstskatt

14 539

9 895

Förutbetalda intäkter

12 125

11 928

Inkomstskatt

3 564

3 564

Ej aktuell andel långfristiga skulder

790

769

Totala långfristiga skulder

31 018

26 156

Totala skulder

642 100

600 205

Eget kapital:

   

Stamaktier

568

568

Övrigt tillskjutet kapital

1 044 489

1 025 064

Balanserade vinstmedel

1 622 093

1 576 641

Egna aktier

(1 104 906)

(1 083 845)

Ackumulerade övriga totala inkomster

130 291

92 088

Totalt eget kapital

1 692 535

1 610 516

     

Totalt, skulder och eget kapital

2 334 635 $

2 210 721 $