Behandlings-alternativ för KOL

Syftet med behandling av stabil KOL är att omedelbart lindra och minska effekterna av symptomen såväl som att minska risken för framtida försämringsskov.1 Enligt Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD1 ska alla patienter som röker uppmuntras att sluta.

I denna guide anges även att den huvudsakliga behandlingen sker på farmakologisk väg med hjälp av luftvägsutvidgande medicin eller kortikosteroider, och att patienter i alla sjukdomsstadier gynnas av lungrehabiliteringsprogram.

Extra syrgas kan rekommenderas för KOL-patienter med kronisk andningssvikt och svår hypoxemi vid vila, i syfte att öka syremättnaden i blodet.1

Syrgas och KOL

Forskningsrönen visar att långvarig syrgasbehandling (LTOT) kan ha positiva effekter för patienter med KOL. En Cochrane-utvärdering av randomiserade kontrollerade studier fann att LTOT förbättrade överlevnaden hos KOL-patienter med svår hypoxemi.

Riktlinjer från American Thoracic Society (ATS) anger också att "patienter vars sjukdom hålls stabil med fullständig medicinering, med PaO2 <7,3kPa (55 mmhg) (motsvarande en SaCO2 <88 %), ska behandlas med LTOT".3

Studier visar dock att syrgasbehandling inte har någon effekt mot hyperkapni som orsakats av svikt i ventilationssystemet till följd av långvarig KOL, dvs. andningssvikt av typ 2.4

NIV vid behandling av KOL

Nyligen genomförda studier har visat att noninvasiv ventilation (NIV) i hemmet med tillräckligt tryckstöd för stabila hyperkapniska KOL-patienter kan minska antalet sjukhusinläggningar och sänka dödligheten.5

En banbrytande studie som publicerades i The Lancet Respiratory Medicine fann att patienter med kronisk stabil KOL som fick NIV-behandling i hemmet hade ökad överlevnad och bättre livskvalitet.5

I studien av 195 patienter med stabil KOL i GOLD-stadium IV som fick standardbehandling, randomiserades patienterna till en kontrollgrupp eller till NIV-behandling som inriktades på att sänka baslinjevärdet för PaCO₂ med 20 % eller mer, eller uppnå PaCO₂-värden lägre än 6,5kPa (48,1 mm hg).

Resultaten visade att NIV med tillräckligt tryckstöd resulterade i ett dödlighetstal vid ett år på 11,8 % i NIV-gruppen jämfört med 33,3 % i kontrollgruppen (HR 0,24%, CI 0,11‐0,49; p=0,0004).5

Patienter som randomiserades till NIV-behandling i hemmet uppvisade också en avsevärd förbättring av hälsorelaterad livskvalitet uppmätt enligt slutsumman av variablerna i globalt erkända St George's Respiratory Questionnaire.5

Dessa nya data ingår i en växande mängd vetenskapliga belägg för att stabila hyperkapniska KOL-patienter kan ha oerhörd nytta av NIV, särskilt om det kliniska målet är en förbättring av baslinjevärdet för PaCO₂.5,6

En retrospektiv studie av inlagda hyperkapniska patienter med KOL fann att de som fick NIV-behandling efter utskrivning hade förbättrad händelsefri överlevnad (p=<0,0001) jämfört med liknande patienter som inte behandlades med NIV. Patienter som fick NIV-behandling löpte också lägre risk att läggas in på nytt jämfört med obehandlade patienter (40 % jämfört med 75 % p=<0,0001).7

 

Referenser

Mer om KOL

VI strävar efter att förbättra livskvaliteten för KOL-patienter med hjälp av våra avancerade ...

Det finns många positiva resultat för KOL-patienter som behandlas med NIV.