Patientresultat

Särskilda överväganden

KOL-patienter har en hög andningsansträngning och upplever svårigheter att andas ut luft från sina lungor.

 • Tryckstöd (PS) hjälper patienterna att andas, så att en större volym kan tränga in i lungorna på en kortare tidsperiod, vilket minskar patientens andningsansträngning.
 • Höga tryck kan behöva tillföras för att minska eller normalisera PCO2 -nivåerna hos KOL-patienter. 1
 • ResMeds bilevelapparater tillhandahåller ett brett intervall av tryckstödsinställningar (PS), som kan justeras i steg om 0,2 cm H2O upp till ett IPAP på 40 cm H2O.
 • Tryckstödet minskar patientens andningsansträngning, vilket leder till sänkt andningsfrekvens och längre utandningstid.
 • En god synkronisering och kort motorsvarstid bidrar också till den snabba tillförseln av inandningsvolymen.

Genom att den tid som ägnas åt inandning förkortas uppnås en längre tid för utandning, så att det positiva slutexpiratoriska trycket (PEEP) kan minska ytterligare, vilket leder till minskad andningsansträngning. 

 • ResMeds TiControl™-funktion gör det möjligt för läkare att ställa in ett maxvärde för den tid som ägnas åt inandning, vilket säkerställer effektiv cykling i syfte att öka tidslängden för patientens utandningsfas.
 • Snabba stigtider och snabba svar på patientansträngning uppnås med ResMeds unika motorteknik med låg tröghet.
 • Med ResMeds Stellar™-ventilatorer kan EPAP (utandningstryck) ställas in mellan 2 cm H2O och 25 cm H2O eller upp till den inställda nivån för IPAP (inandningstryck).

Det är väsentligt att upprätthålla en tillförlitlig synkronisering av triggning och cykling av andetag mellan patienten och apparaten.

 • Samtliga ResMeds apparater är utrustade med Vsync-algoritmen för läckagehantering som fungerar i synkroni med TiControl-funktionen. Vsync övervakar och kompenserar för läckage genom att kontinuerligt och automatiskt justera baslinjeflödet, medan TiControl säkerställer en minimal inandningstid och en maximal inandningstid.
 • Trigger- och cykelinställningarna kan även bidra till synkroniseringen.

KOL-patienter kräver vanligtvis extra syrgas i kombination med noninvasiv ventilation.

 • Stellar-ventilatorer gör det möjligt att koppla in syrgas på baksidan av apparaten, för en tillförsel av O2 med större noggrannhet. Upp till 30 l/min kan tillföras.
 • SpO2  kan övervakas som hjälp vid titrering av syrgasen.
 • FiO2  kan mätas och övervakas direkt på Stellars LCD-skärm, efter behov.

Nyckeln till att behandla patienter som lider av KOL är patientens acceptans och behandlingsföljsamhet (särskilt nattetid).

 • ResMeds produkter underlättar finjustering av trigger- och cykelkänsligheter samt inställningarna för stigtid och falltid för att optimera andningskomforten och göra det lättare för patienten att andas.
 • Omfattande alternativ för patientövervakning bidrar också till att främja patientens behandlingsföljsamhet.

KOL-patienter kan även ha överlappande syndrom – KOL med obstruktiv sömnapné (OSA).

 • Om överlappande syndrom diagnostiseras titreras även EPAP för att avhjälpa kollapsen i de övre luftvägarna till följd av OSA.
 • AHI-data (apné-hypopné-index) som visas på Stellars informationsskärm eller via ResScan™ hjälper dig att fastställa ett eventuellt behov av EPAP-justering.
 • Högupplösta flödesdata kan hjälpa till att titrera EPAP och fastställa PEEPi.

Integrerad befuktning kan användas för att stödja patientens andning.

 • ResMeds H4i™ och H5i™ uppvärmda befuktare kan integreras med kompatibla ResMed-apparater.

Det är mycket viktigt att patienten och patientens progress övervakas under alla stadier av KOL.

 • ResMeds avancerade datahanteringslösningar (apparat- och kortlagring med högupplösta flödes- och tryckdata, drifttimmar, volymer, procent spontana andetag, andningsfrekvens, AHI, SpO2 och data om synkronisering) inklusive ResScan programvara gör det möjligt för läkare att få tillgång till detaljerade data för felsökning och övervakning av patienten efter behov. Vissa av ResMeds ventilatorer, t.ex. Stellar, kan även visa data i realtid (som flödes- och tryckdiagram) samt sammanfattningsdata på själva apparaten.
 • Realtidsövervakning av behandlingen möjliggör idealisk titrering av patienten, optimal uppföljning och justering av behandlingsinställningarna enligt sjukdomens förlopp. 2
 • ResMeds Stellar 100- och 150-ventilatorer möjliggör omfattande övervakning i realtid.

Det är även viktigt att ta hänsyn till livskvalitet för personer med pågående kroniska sjukdomar. 3, 4  

 • Oavsett om apparaten drivs med ett internt batteri eller ResMeds externa batteri (ResMed Power Station II (RPSII)) hjälper den oberoende strömkällan patienterna att behålla sin självständighet samtidigt som den uppmuntrar till följsamhet till rehabiliteringen och leder till förbättrad livskvalitet. 

Referenser

 • 01

  Schonhofer B. Noninvasive positive pressure ventilation in patients with stable hypercapnic COPD: Light at the end of the tunnel? Thorax 2010; 65:765-767.

 • 02

  Jean-Paul Janssens et al on behalf of the SomnoNIV Group. Nocturnal monitoring of home noninvasive ventilation: The contribution of simple tools such as pulse oximetry, capnography, built-in ventilator software and autonomic markers of sleep fragmentation. Thorax 2011; 66:438-445.

 • 03

  Tsolaki V, Pastaka C, Karetsi E et al. One-year non-invasive ventilation in chronic hypercapnic COPD: Effect on quality of life. Respir Med 2008; 102:904–911.

 • 04

  Duiverman ML, Wempe JB, Bladder G, Jansen DF, et al. Nocturnal noninvasive ventilation in addition to rehabilitation in hypercapnic patients with COPD. Thorax 2008; 63:1052-7.

Mer om KOL