Användarvillkor

Gäller från: 1 oktober 2012

Välkommen till en av ResMeds webbplatser som inkluderar men inte begränsas till www.wakeuptosleep.com, "www.resmedcpaptoday.com", www.healthysleep.com eller www.resmed.com (kollektivt benämnda Webbplatsen). Läs dessa villkor och bestämmelser (""Användarvillkor) noggrant eftersom de anger de viktiga villkor som du måste känna till angående webbplatsen. I dessa användarvillkor hänvisar begreppen """du" och dina till personen som använder denna webbplats. Begreppen """vi,""" ""vår, oss och ResMed hänvisar alla till ResMed Corp., som är ett Minnesotabaserat företag med huvudkontor i Kalifornien, dess moderbolag ResMed Inc., som är ett Delawarebaserat företag med huvudkontor i Kalifornien, och de dotterbolag som tillhör ResMed Corp. och som lyder under lagstiftning i flera olika delstater och länder, och verkar i Kalifornien, USA och andra jurisdiktioner.

Användning av webbplatsen styrs av användarvillkoren. Genom att använda denna webbplats förbinder du dig att följa dessa användarvillkor. Använd inte denna webbplats om du inte accepterar något av dessa användarvillkor.

Servrarna som står som värd för webbplatsen finns i USA och alla personuppgifter som du tillhandahåller kommer att bearbetas av ResMed i USA. För information om hur vi använder, bearbetar och delar de personuppgifter vi erhåller om dig, se vår sekretesspolicy som återfinns här (""Sekretesspolicy). ResMed avstår uttryckligen från att göra uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier angående informationen på denna webbplats. ResMed gör inga utfästelser angående de webbplatser som tillhör tredje part och som du får åtkomst till via länkar på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att alla ärenden som involverar dig och ResMed i samband med din användning av webbplatsen styrs av lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Friskrivningsklausul angående medicinska nödsituationer

DENNA WEBBPLATS FÅR INTE ANVÄNDAS SOM RÄDDNINGSTJÄNST I EN NÖDSITUATION, RING 112 ELLER DET LOKALA NÖDNUMRET.

Medicinska friskrivningsklausuler

INNEHÅLLET (SOM DEFINIERAS NEDAN) SOM FINNS TILLGÄNGLIGT VIA DENNA WEBBPLATS SKA ENDAST ANVÄNDAS I INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSSYFTE OCH ERSÄTTER INTE ETT PROFESSIONELLT UTLÅTANDE FRÅN VÅRDPERSONAL VID DIAGNOS OCH BEHANDLING AV PATIENTER. RESMED GER INTE MEDICINSK RÅDGIVNING, OCH TILLHANDAHÅLLER INTE HELLER MEDICINSKA ELLER DIAGNOSTISKA TJÄNSTER. VIDARE KAN ANVÄNDNING AV INNEHÅLL SOM ERHÅLLITS FRÅN DENNA WEBBPLATS INTE LIKSTÄLLAS MED RELATIONEN MELLAN LÄKARE OCH PATIENT.

Om du förlitar dig på den information och det innehåll som erhållits via denna webbplats sker detta helt på egen risk. Varken vi eller de leverantörer som förser oss med innehållet (""Innehållsleverantörer) har några förpliktelser eller ansvar för skada eller personskada (inklusive dödsfall) som drabbar dig, andra personer eller egendom och som uppstår till följd av all användning av någon produkt, information, idé eller anvisning som ingår i innehållet.

Vi tillhandahåller inte några råd kring frågor som hör samman med medicinsk behandling och innehållet är endast avsett för användning som resurs och informationsverktyg. Du ska alltid söka råd från läkare eller annan utbildad vårdpersonal angående de frågor du har om medicinska besvär. Du ska aldrig bortse från eller skjuta upp att söka medicinsk rådgivning till följd av något du har sett eller läst på denna webbplats. Vi är inte läkare och kommer inte att diskutera eller ge råd kring några frågor som hör samman med medicinsk behandling.

Immateriella rättigheter

Ägarskap

All/allt/alla innehåll, text, bilder, data, information och andra material som visas, är tillgängligt eller finns på webbplatsen ("""Innehåll"), inklusive de immateriella rättigheter som gäller för detta innehåll (inklusive men inte begränsat till varumärken och upphovsrätter) (hädanefter Immateriella rättigheter), tillhör ResMed, dess dotterbolag, dess licensutgivare eller angivna ägare, och skyddas av gällande immaterialrätt. Du bör utgå ifrån att allt du ser eller läser på denna webbplats är upphovsrättsskyddat om inget annat anges, samt att det inte får användas utan vårt skriftliga tillstånd, med undantag för vad som anges i dessa användarvillkor.

Tillåten och förbjuden användning

Du får endast ladda ner och skriva ut kopior av innehållet i informationssyfte för icke-kommersiellt, personligt bruk utan att innehållet modifieras eller ändras på något sätt, och detta får endast ske i överensstämmelse med dessa användarvillkor och gällande lagstiftning. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts i dessa användarvillkor får du inte reproducera, sälja, publicera, distribuera, modifiera, visa eller använda någon del av webbplatsen eller dess innehåll utan att först ha erhållit skriftligt tillstånd. Om webbplatsen tillåter att visst innehåll e-postas, eller skickas som en länk via en ikon av typen ""skicka till en vän (eller liknande) kan du skicka det innehållet, eller länka det till andra via e-post, enligt anvisningarna. Du samtycker till att inte göra något intrång i immaterialrätt eller avlägsna eller modifiera den information om äganderätt som återfinns på denna webbplats eller i innehållet.

Användarinnehåll

Med undantag för bestämmelserna i webbplatsens sekretesspolicy anses allt innehåll du skickar till webbplatsen eller ResMed, direkt eller via en tredje parts webbplats (""Användarinnehåll) vara icke-konfidentiellt och kan via webbplatsen finnas tillgängligt för okända personer över hela världen utom ResMeds kontroll. Detta inkluderar surfning, nedladdning, utskrift och annan användning av dessa personer eller enheter. Du samtycker till att inte skicka användarinnehåll till denna webbplats eller ResMed såvida detta användarinnehåll inte är helt tillåtet för webbplatsens syften eller enligt dessa användarvillkor, och genom att publicera användarinnehåll på denna webbplats garanterar och utfäster du att du äger rättigheterna till användarinnehållet eller på annat vis har tillåtelse att publicera, distribuera, visa, framföra eller skicka användarinnehållet. Det är din skyldighet att fastställa i vilken utsträckning det användarinnehåll du skickar in är skyddat av gällande immaterialrätt. Du samtycker till att ResMed ska ges, och du överlämnar härmed till ResMed, en världsomfattande, royaltyfri, oupphörlig, oåterkallelig, underlicensierbar, icke-exklusiv rätt och licens att i alla former och medier översätta, reproducera, sälja, publicera, distribuera, modifiera, anpassa, visa, framföra, marknadsföra, länka till eller använda det användarinnehåll du skickar till denna webbplats eller ResMed. ResMed står inte bakom något användarinnehåll eller någon produkt eller tjänst från tredje part som visas på denna webbplats. Det finns ingenting i dessa användarvillkor som anger att ResMed är skyldigt att använda något av det användarinnehåll du skickar, eller ger publiceringstillstånd för, på webbplatsen.

Registrering och lösenord

Vid vissa tillfällen kan det hända att du måste ha ett lösenord och tillhandahålla registreringsuppgifter för att få åtkomst till webbplatsen eller delar därav. I den mån vi kräver ett lösenord och registreringsuppgifter måste de uppgifter du tillhandahåller vara korrekta, aktuella och fullständiga. Om ResMed tror att uppgifterna inte är korrekta, aktuella och fullständiga har vi rätt att neka dig åtkomst till webbplatsen, eller någon av dess resurser, och att avsluta eller spärra ditt konto, om du har ett sådant. Du ansvarar för att skydda det/de lösenord som tillhandahålls för att du ska få åtkomst till webbplatsen, och ansvaret för de aktiviteter som sker vid inloggning med ditt/dina lösenord ligger helt hos dig. ResMed är inte ansvarigt för någon förlust som uppstår till följd av att någon annan använder ditt lösenord, oavsett om det sker med eller utan din kännedom. Du kan hållas ansvarig för samtliga förluster som uppstår för ResMed, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda, konsulter, ombud och representanter på grund av att någon annan använder ditt konto eller lösenord. Du samtycker till att omedelbart meddela oss vid obehörig användning av ditt/dina lösenord. Vi förbehåller oss rätten att inte utfärda ett lösenord till en individ eller juridisk person.

Nedladdning av programvara

Upphovsrätten för all ResMed-programvara som görs tillgänglig för nedladdning från webbplatsen (""Programvara) tillhör ResMed och/eller dess dotterbolag eller leverantörer. Programvaran görs endast tillgänglig för nedladdning för personligt bruk i enlighet med det licensavtal för slutanvändare(""EULA) som gäller för programvaran och all reproduktion eller distribution av programvaran som inte tillåts i EULA är uttryckligen förbjuden enligt lag och kan leda till allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Lagbrytare kommer att åtalas i den utsträckning det är möjligt. Det är dessutom förbjudet att ladda ner programvaran om du besöker denna webbplats från ett av de länder som omfattas av exportförbud av programvara enligt det amerikanska handelsdepartementet (Department of Commerce). Utan inskränkning av föregående villkor råder det även uttryckligt förbud mot att kopiera eller reproducera programvaran till en annan server eller plats för ytterligare reproduktion eller vidaredistribution.

Begränsade rättigheter

Den information som laddas ner från denna webbplats för eller på uppdrag av regeringen i USA och/eller dess myndigheter (""US Government) tillhandahålls med begränsade rättigheter. Användning, kopiering eller delning av den amerikanska regeringen sker enligt begränsningarna som anges i DFARS 252.227-7013 och FAR 52.227-14 och 48 CFR 52.227-19, som tillämpligt.

Efterlevnad av Digital Millennium Copyright Act

ResMed respekterar rättigheterna för alla upphovsrättsinnehavare och av denna anledning har vi infört och tillämpat en policy som tillåter att webbplatsanvändare som kränker upphovsrättsinnehavarnas rättigheter kan stängas av under lämpliga omständigheter. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör brott mot upphovsrätten ber vi att du tillhandahåller följande information som krävs enligt Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C., sektion 512 till vårt upphovsrättsombud:

a. En fysisk eller elektronisk underskrift från en person som är behörig att agera som ombud för innehavaren av den exklusiva rättighet som man anser har kränkts;

b. Identifikation av det upphovsrättsskyddade material som man hävdar har kränkts, eller, om flera upphovsrättsskyddade material omfattas av samma anmälan, en representativ lista över dessa material;

c. Identifikation av det innehåll som utgör eller utför kränkningen och som ska avlägsnas eller till vilket man vill att åtkomst spärras, och tillräckligt med information för att ResMed rimligen ska kunna hitta innehållet i fråga;

d. Information som rimligen är tillräcklig för att ResMed ska kunna kontakta den klagande parten;

e. En redogörelse som anför att den klagande parten i god tro anser att användning av innehållet på det sätt som man invänder mot inte tillåts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagstiftning;

f. En redogörelse som anför att informationen i anmälan är korrekt, och under ed, att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättighet som är föremål för den påstådda kränkningen

För frågor om upphovsrätt under Digital Millennium Copyright Act, kontakta ResMeds upphovsrättsombud på:

Vice President, General Counsel–Americas

ResMed Corp. Legal Department

Copyright Agent

ResMed Corp.

9001 Spectrum Center Blvd.

San Diego, CA 92123

Telefon: (877) 389-8868

privacy@resmed.com

Webbplatsadministration

Åtkomst och avgifter

Din användning av denna webbplats ska ske i överensstämmelse med samtliga rutiner, formulär, format, visningar och drifttider som kan fastställas, specificeras och modifieras av ResMed enligt eget gottfinnande. Du ansvarar för all programvara, hårdvara, sammankopplingar, avgifter, utgifter, kostnader och skatter som krävs för att du ska få åtkomst till och kunna använda webbplatsen.

I nuläget utgår ingen avgift för användning av webbplatsen (med undantag för prenumerationsbaserade tjänster eller andra tjänster som erbjuds på webbplatsen och som ingår i ett separat avtal), men vi förbehåller oss rätten att närsomhelst införa eller ändra avgifter i samband med användning av denna webbplats (eller delar därav) utan förpliktelser. Betalning av sådana avgifter förfaller trettio (30) dagar från fakturadatumet om inget annat har överenskommits mellan dig och ResMed, eller om inget annat krävs av ResMed. ResMed ska sträva efter att publicera ett allmänt meddelande på denna webbplats angående införande av avgifter eller ändringar av webbplatsen.

Länkning

Om inget annat har överenskommits mellan dig och ResMed får ingen länkning ske till någon av webbplatsens sidor förutom startsidan (t.ex. http://www.wakeuptosleep.org/) utan parenteser. Dessutom måste all länkning till denna webbplats omedelbart meddelas till ResMed via e-postadressen privacy@resmed.com. Om ResMed bedömer att dina länkningsmetoder i relation till webbplatsen är olämpliga kan ResMed dessutom välja att radera länken eller skicka en begäran om att den olämpliga länken tas bort eller modifieras, och du samtycker till att följa samtliga ResMed-regler i detta sammanhang.

Åtkomst till webbplatsen

Även om ResMed har som mål att webbplatsen ska finnas tillgänglig dygnet runt, hela veckan kan det hända att webbplatsen då och då inte finns till tillgänglig av olika skäl, inklusive men inte begränsat till, rutinmässigt underhåll. Du förstår och bekräftar att omständigheter som ligger både inom och utom ResMeds kontroll kan leda till att åtkomst till webbplatsen då och då kan avbrytas, uppskjutas eller avslutas. ResMed ska ha rätt att närsomhelst ändra eller avsluta ett inslag eller en funktion på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, innehåll, åtkomsttider och utrustning som behövs för åtkomst och användning.

Kontroll av import/export

Du samtycker till att inte skicka något användarinnehåll till webbplatsen, eller begå en handling som involverar överföring av information som är relaterad till något av innehållet, i strid mot gällande lagar för kontroll av import/export, spioneri eller nationell säkerhet.

Dina skyldigheter

Efterlevnad

Du samtycker till att följa all gällande lagstiftning i samband med användning av denna webbplats. Olämpligt innehåll och uppträdande.

Användaren får inte vara inblandad i, utföra eller skicka något användarinnehåll eller annat material till denna webbplats som är olagligt, felaktigt, missledande, förskingrat, kränker rättigheter, utgör varumärkesintrång, nedsättande, oanständigt, stötande eller som på annat sätt är motbjudande. Användaren får inte orsaka skada, förlägenhet eller dålig publicitet för ResMed.

Funktionskompatibilitet och missbruk av systemet

Du får endast skicka in användarinnehåll som är funktionsmässigt och tekniskt kompatibelt med webbplatsen. Du ska inte försöka att, eller faktiskt skada, korrumpera, manipulera eller infektera denna webbplats, innehållet eller andra telekommunikationssystem som tillhör ResMed med ett virus eller annan skadlig programkod. Du ska endast använda denna webbplats för de tillåtna syften som anges i dessa användarvillkor, och kommer inte i samband med användning av webbplatsen att begå skadliga handlingar som har en negativ inverkan på andra personers användning eller upplevelse av webbplatsen. Du har inte tillåtelse att använda de tjänster och hjälpmedel som tillhandahålls av webbplatsen för att kompromettera säkerheten för, eller manipulera, systemresurser och/eller konton. Användning eller distribution av verktyg som utformats för att kompromettera säkerheten (t.ex. program för att gissa lösenord, verktyg för knäckning av lösenord eller verktyg för nätverksavsökning) är strängt förbjuden. Om du är inblandad i någon form av brott mot systemsäkerheten förbehåller sig ResMed rätten att överlämna dina uppgifter till systemadministratörer på andra webbplatser samt brottsbekämpningsmyndigheter för att hjälpa dem att klara upp säkerhetsincidenter.

Samarbete och anmälan

Du samtycker till att samarbeta vid alla rimliga förfrågningar från ResMed och kommer omgående att meddela ResMed om du får kännedom om faktisk eller misstänkt överträdelse av användarvillkoren av dig, eller obehörig användning eller missbruk av webbplatsen.

Friskrivningsklausuler avseende garantier

WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL OCH TILLHÖRANDE LÄNKAR TILLHANDAHÅLLS ""I BEFINTLIGT SKICK OCH ANVÄNDS ENDAST PÅ EGEN RISK I DEN OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG. RESMED UTFÄRDAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, AVSEENDE WEBBPLATSEN (INKLUSIVE DESS INNEHÅLL, HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH LÄNKAR), VILKET INKLUDERAR SAMTLIGA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ANGÅENDE LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, SÄLJBARHET, TITEL, ICKE-INTRÅNG, RESULTAT, KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET, TILLGÄNGLIGHET, KOMPATIBILITET, SÄKERHET OCH FRÅNVARO AV DATORVIRUS. OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING INTE TILLÅTER ATT NÅGRA AV ELLER SAMTLIGA OVANSTÅENDE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER UTESLUTS FRÅN ATT GÄLLA FÖR DIG KOMMER DE OVANSTÅENDE UTESLUTNA GARANTIERNA ATT GÄLLA FÖR DIG ENLIGT DEN OMFATTNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG.

Begränsning av skadeståndsansvar och åtgärd

HELA RESMEDS SKADESTÅNDSANSVAR OCH DEN ENDA ÅTGÄRD DU KAN VIDTA VID EVENTUELL TVIST MED RESMED (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN) BEGRÄNSAS TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN UPPHÖR. RESMED OCH DESS LEVERANTÖRER SKA INTE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖR SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE SOM UPPKOMMER GENOM DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER FÖR NÅGRA ANDRA ANSPRÅK SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERADE TILL DIN ANVÄNDNING ELLER REGISTRERING HOS RESMED. UTESLUTANDET AV DESSA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA OCH TILLFÄLLIGA SKADOR, SAMT FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅNDSPLIKTIGA SKADOR INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING, SKADESTÅND FÖR UTEBLIVNA VINSTER, FÖRLORADE DATA, FÖRLORAD GOODWILL, ARBETSAVBROTT, FÖRLUST ELLER FELFUNKTION PÅ DATORER, ELLER ALL ANNAN KOMMERSIELL SKADA ELLER FÖRLUST; ÄVEN OM RESMED HAR UPPLYSTS OM DENNA RISK OCH OAVSETT VILKEN RÄTTSLIG ELLER SEDVANERÄTTSLIG TEORI FORDRINGEN GRUNDAS PÅ. EFTERSOM VISSA LÄNDER ELLER JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR SKA RESMEDS OCH DESS ÅTERFÖRSÄLJARES FÖRPLIKTELSER I DESSA LÄNDER ELLER JURISDIKTIONER BEGRÄNSAS I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG. RESMED GODKÄNNER ELLER GARANTERAR INTE NÅGON AV DE PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS VIA WEBBPLATSEN OCH KOMMER INTE ATT DELTA I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARA FÖR ÖVERVAKNING AV TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. FÖR SAMTLIGA FALL GÄLLER ATT NÄR NÅGON AV OVANSTÅENDE BESTÄMMELSER I DETTA AVSNITT INTE ÄR VERKSTÄLLBAR I GÄLLANDE JURISDIKTION BEGRÄNSAS RESMEDS FÖRPLIKTELSER TILL ATT ENLIGT EGET GOTTFINNANDE ANTINGEN (1) RÄTTA ELLER RADERA FELAKTIGT INNEHÅLL ELLER FELAKTIG LÄNK; ELLER (2) ÅTERBETALA DE WEBBPLATSAVGIFTER SOM RESMED HAR MOTTAGIT FRÅN DIG.

Gottgörelse

Du samtycker till att försvara, gottgöra och skydda ResMed och dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda och konsulter från krav, fordringar, skadeståndsanspråk, förpliktelser, utgifter eller böter, inklusive advokatarvoden, som uppstår i samband med din användning av denna webbplats, agerande på internet, överträdelser av användarvillkoren, eller förbindelser eller transaktioner med andra personer som sker till följd av användning av denna webbplats.

Diverse

Webbplatser som tillhör tredje part och övrig information

Webbplatsen kan som en tjänst till dig innehålla innehåll, länkar och annan information som publicerats av tredje part som ResMed inte har någon kontroll över eller ansvarar för, samt översättningar av detta material som ResMed kan komma att arrangera. ResMed är inte skyldigt att övervaka, kontrollera eller begränsa användning av denna webbplats, eller de webbplatser som tillhör tredje part och som finns tillgängliga via länkar på denna webbplats. De andra webbplatserna kontrolleras inte av ResMed, och du bekräftar (oavsett om dessa webbplatser på något sätt är anknutna till ResMed eller inte) att ResMed inte ansvarar för att innehållet på dessa webbplatser är korrekt, inte strider mot upphovsrätten, följer lagen, är anständigt eller för någon annan aspekt av detta innehåll. Att en länk inkluderas innebär inte underförstått att ResMed står bakom en webbplats eller att ResMed har någon association med webbplatsoperatörerna.

Separata villkor och bestämmelser

I samband med din användning av och/eller åtkomst till innehåll i vissa delar av webbplatsen kan du då och då komma att behöva godkänna policyer eller villkor och bestämmelser utöver dessa användarvillkor. Du bör läsa sådana villkor och bestämmelser noggrant innan du använder detta innehåll eller besöker dessa delar av webbplatsen. Villkor av detta slag kommer inte att skilja sig från eller ersätta dessa användarvillkor avseende användning av webbplatsen, såvida detta inte uttryckligen anges.

Sekretesspolicy

ResMed värnar om sekretess och har tagit fram en policy som behandlar sekretessfrågor. Du kan hitta den aktuella sekretesspolicyn här. Sekretesspolicyn införlivas härmed i dessa användarvillkor som referens och utgör en del av användarvillkoren.  

Tvistlösning; gällande lag och forum

I fråga om alla eventuella tvister som uppstår genom eller i samband med denna webbplats eller dessa användarvillkor (inklusive, utan begränsning, sekretesspolicyn) samtycker du och ResMed till att förhandla i god tro och göra rimliga ansträngningar för att samarbeta med den andra parten för att nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning.

ResMed har ingen skyldighet att delta i någon tvist mellan en användare och någon annan person. Denna webbplats, dessa användarvillkor och samtliga tvister som uppstår i samband därmed ska enbart lyda under och tolkas enligt lagarna i delstaten Kalifornien utan hänsyn till dess lagvalsregler. ResMed och du samtycker till att samtliga tvister som uppstår under dessa användarvillkor ska framföras av dig som individ och inte som målsägare eller via ombud i en grupptalan eller grupprättegång, och ska lösas via konfidentiell och bindande medling som administreras av American Arbitration Association ("""AAA") i San Diego, California, eller i ett annat forum som ömsesidigt överenskommits mellan dig och ResMed, i enlighet med AAA:s regler för kommersiell medling (Reglerna) av en enskild medlare som nominerats i överenskommelse mellan dig och ResMed och som bekräftats enligt reglerna. Om AAA inte hanterar kommersiella kundtvister vid det aktuella tillfället kan ResMed välja ett annat medlingsorgan enligt eget gottfinnande. Medlarens utslag är bindande och kan registreras som en dom i en behörig domstol. Du samtycker till att ResMed har rätt att erhålla preliminära förelägganden i den utsträckning det är tillåtet enligt lag för att genomdriva vilket som helst av villkoren i dessa användarvillkor i avvaktan på utslaget i medlingen.

Ändring av användarvillkor etc.

Dessa användarvillkor och den sekretesspolicy de hänvisar till utgör det fullständiga avtalet mellan dig och ResMed med avseende på dess innehåll och ersätter samtliga tidigare avtal eller meddelanden. Användarvillkoren kan då och då komma att ändras. ResMed strävar efter att publicera ett meddelande som upplyser om ändringar av användarvillkoren och som visas under en tidsperiod på trettio (30) dagar efter dessa ändringar har gjorts. Vi rekommenderar därför att du granskar dessa användarvillkor emellanåt, eller minst var trettionde (30:e) dag. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att ResMed har utlyst ändringar av användarvillkoren innebär det att du har godkänt de ändrade användarvillkoren. Om ett av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor upptäcks vara ogiltigt, olagligt eller på annat sätt inte går att genomdriva påverkar inte det de andra villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, eller användarvillkoren som helhet, utan villkoret eller bestämmelsen i fråga ska istället anses modifierat i den utsträckning som krävs för att det ska kunna genomdrivas, och dina och ResMeds rättigheter och skyldigheter ska tolkas och genomdrivas i enlighet därmed, och ska i den utsträckning det är tillåtet bevara avsikten och överenskommelserna som anges i dessa användarvillkor. Dina skyldigheter enligt dessa användarvillkor gäller även efter att du har avslutat all användning av webbplatsen, allt innehåll på webbplatsen, eller dessa användarvillkor.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor angående dessa användarvillkor eller om webbplatsen kan du kontakta oss via e-post på privacy@resmed.com.