iVAPS jämfört med noninvasiv standardbehandling (Kelly 2014)
iVAPS jämfört med noninvasiv standardbehandling (Kelly 2014)
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Forskning inom ResMed > iVAPS jämfört med noninvasiv standardbehandling (Kelly 2014)

iVAPS jämfört med noninvasiv standardbehandling

Randomiserad studie av "intelligent" auto-titrerande ventilation jämfört med vanligt noninvasiv ventilation med tryckstöd: Konsekvenser för följsamhet och fysiologiska resultat.

JULIA L. KELLY, JAY JAYE, RACHEL E. PICKERSGILL, MICHELLE CHATWIN, MARY J. MORRELL OCH ANITA K. SIMONDS

Inledning

För effektiv noninvasiv ventilation (NIV) krävs optimala ventilatorinställningar. Intelligent tryckstöd med garanterad volym (iVAPS) ger automatiska justeringar som avgörs av patientens behov.

Det är vanligt att patienter inte tolererar den tryckstödsnivå (PS) som krävs för att behandlingen ska ha en positiv verkan.

Studien

Studien prövade hypotesen att iVAPS inte är sämre än vanlig PS-ventilation när inställningarna fastställs av erfaren personal.

Metoder

Tjugotre patienter med nyligen diagnostiserad nattlig hypoventilation på grund av obstruktiv eller restriktiv lungsjukdom randomiserades till iVAPS eller standard-PS i en månad. De behandlades därefter med den andra metoden i en månad.

Resultat

Arton patienter slutförde båda behandlingsperioderna.

Genomsnittstiden för nattlig användning med iVAPS-funktion var längre än för vanlig PS-funktion och patienter föredrog iVAPS över standard-PS.

Syresättning under natten och deltrycket för transkutan koldioxid (PtcCO2) skiljde sig inte åt mellan de två funktionerna.

Sammanlagd sömntid, sömnlatens, uppvaknanden, sömneffektivitet och sömnarkitektur var jämförbara.

Det fanns inga avsevärda skillnader i spirometri eller andningsmuskelstyrka.

Författarna kommenterade:

"De lägre trycken i iVAPS-funktionen under studien kan ha bidragit till att patienterna föredrog denna funktion och till ökad följsamhet."

Referens

  1. Kelly JL et al. Randomized trial of ‘intelligent’ autotitrating ventilation versus standard pressure support non-invasive ventilation: Impact on adherence and physiological outcomes Respirology (2014) maj;19(4):596-603.