Förbättrad överlevnad vid KOL med hjälp av NPPV (Kohnlein 2014)
Förbättrad överlevnad vid KOL med hjälp av NPPV (Kohnlein 2014)
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Forskning inom ResMed > Förbättrad överlevnad vid KOL med hjälp av NPPV (Kohnlein 2014)

Ökad överlevnad vid KOL med hjälp av NPPV

En prospektiv, randomiserad, kontrollerad studie av NPPV för patienter med svår, stabil KOL1

Thomas Köhnlein, Wolfram Windisch, Dieter Köhler, Anna Drabik, Jens Geiseler, Sylvia Hartl, Ortrud Karg, Gerhard Laier-Groeneveld, Stefano Nava, Bernd Schönhofer, Bernd Schucher, Karl Wegscheider, Carl P Criée, Tobias Welte

Inledning

Tidigare studier om effekten av noninvasiv ventilation med positivt tryck (NPPV) för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) har inte visat starka bevis för ökad överlevnad.

I denna studie undersöktes effekten av långvarig NPPV för att reducera hyperkapni och öka överlevnaden.

Metoder

195 patienter med avancerad, stabil hyperkapnisk KOL randomiserades antingen till fortsatt standardbehandling eller till extra NPPV under minst 12 månader.

Primär slutpunkt

Den primära slutpunkten var dödlighet av alla orsaker efter 1 år.

Sekundära slutpunkter

Sekundära slutpunkter var arteriellt syrgastryck (PaO2), arteriell syremättnad (SaO2), pH, vätekarbonat (HCO3), forcerad vitalkapacitet (FVC), forcerad expiratorisk volym på en sekund (FEV1), residualvolym/total lungkapacitet, gångavstånd på sex minuter och tre sammanfattande hälsorelaterade livskvalitetsmått.

Resultat

Primär slutpunkt: dödlighet av alla orsaker

67 % av patienterna i kontrollgruppen och 88 % av patienterna i interventionsgruppen levde fortfarande 1 år efter randomiseringen.

Sekundära slutpunkter:

Kontinuerlig NPPV-behandling under 1 år förknippades med avsevärda förbättringar av PaO2, pH, vätekarbonat FEV1 och hälsorelaterad livskvalitet.

Författarna kommenterade:

"Så vitt vi vet har denna kliniska prövning för första gången tillhandahållit starka bevis för att NPPV som inriktas på sänkning av PaCO2 (sänkning av baslinje-PaCO2 med ≥20 % C eller uppnå PaCO2 <6,5 kPa [48,1 mm hg]) förbättrar överlevnad på lång sikt."

Referens

  1. Kohnlein T, et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014 Sep;2(9):698-705.