Ventilation i hemmet sänker KOL-relaterade risker (Cheung 2010)
Ventilation i hemmet sänker KOL-relaterade risker (Cheung 2010)
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Forskning inom ResMed > Ventilation i hemmet sänker KOL-relaterade risker (Cheung 2010)

Ventilation i hemmet sänker KOL-relaterade risker

En pilotstudie av noninvasiv ventilation i hemmet efter respiratorisk acidos hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom. 1

Cheung AP, Chan VL, Liong JT, Lam JY,Leung WS, Lin A, Chu CM.

Bakgrund

Patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som överlever en episod av akut hyperkapnisk respiratorisk insufficiens (AHRF) efter behandling med noninvasiv ventilation (NIV) löper hög risk att få återfall.

Vår hypotes var att fortsatt NIV-behandling i hemmet för dessa patienter skulle minska risken för återfall i AHRF. 

Metod

En prospektiv, randomiserad, kontrollerad pilotstudie utformades för att jämföra fortsatt aktiv behandling med NIV i hemmet och kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) 5 cm H20 (kontrollgrupp) hos KOL-patienter som överlevt en AHRF-episod med akut NIV-behandling. Patienter med svår obstruktiv sömnapné, icke KOL-relaterade orsaker till AHRF, svåra psykosociala förhållanden och allvarlig samsjuklighet uteslöts från studien. Den primära slutpunkten var återfall i AHRF som krävde akut NIV, intubation eller ledde till död under det första året. 

Resultat

Tjugotre patienter randomiserades till gruppen som fick NIV i hemmet, och 24 patienter fick CPAP-behandling. Det förelåg ingen avsevärd skillnad mellan baslinjevärdena för de två studiegrupperna. Andelen patienter som fick återfall i AHRF i NIV- respektive CPAP-gruppen var 38,5 % jämfört med 60,2 % efter 1 år (P = 0,039). Fyra respektive åtta patienter lämnade CPAP- eller NIV-gruppen innan den förutbestämda tidpunkten för studiens avslutande. 

Slutsatser

Hos utvalda KOL-patienter med AHRF som behandlats med akut NIV förknippades fortsatt NIV-behandling i hemmet med lägre risk för återkommande svårt KOL-relaterat försämringsskov med AHRF jämfört med CPAP.

 

Referens

  1. Cheung AP et al. A pilot trial of non-invasive home ventilation after acidotic respiratory failure in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Tuberc Lung Dis. 2010;110(5):605-10.

Reprinted with permission of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Copyright © The Union.