Sömnapné och digital uppkopplad vård
Sömnapné och digital uppkopplad vård
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Kliniska rapporter > Sömnapné och digital uppkopplad vård

Sömnapné och digital uppkopplad vård

Allt mer forskning pekar på att uppkopplad vård ger resultat. Ökad compliance, högre effektivitet, förbättrad vårdkvalitet: här är några av de aktuella studier som styrker de här resultaten.


 

Patient engagement using new technology to improve adherence to positive airway pressure therapy. 
Malhotra A, et al CHEST 2017.
 

Studien: En observationsstudie med fler än 128 000 personer med sömnapné vars apparater har funktionalitet för telemonitorering av behandlingen av deras läkare eller av patienterna själva via myAirTM, ResMeds kognitiva beteendebaserade patientdelaktighetsapp för web och iPhone®.

Fynd: I en forskningsstudie som presenterades på CHEST-kongressen 2016 för American College of Chest Physicians visade ResMed att sannolikheten för att personer som använde onlineverktyg för egenmonitorering under behandlingen av sömnapné med positivt luftvägstryck (PAP) skulle följa sin behandling är avsevärt mycket högre.

 • Mer än 87 % av patienterna som använde ResMed myAir och monitorerades via ResMed AirViewTM följde behandlingen i 90 dagar.1
 • Patienter som inte använde myAir men monitorerades via AirView förbättrade ändå sin compliancenivå: 70 % istället för förväntade 50 % i genomsnitt för CPAP-compliance utan monitorering – basvärde från referenslitteratur.1,2  “Den här nya studien visar att onlineverktyg för egenmonitorering gör patienterna mer delaktiga och ger en signifikant förbättrad compliance och behandlingsföljsamhet. Även om vår studie fokuserade på PAP-användare tror vi att de här resultaten kan appliceras på bredare front vad gäller vilken roll onlineverktyg kan spela för att förbättra medicinsk behandlingscompliance överlag."

Adam Benjafield, fil.dr. – medicinsk chef på ResMed

Empowering the Sleep Apnoea Patient
PwC, 2016.

 

Studien: Anonyma data över daglig användning under en 3-månadersperiod från fler än 23 000 patienter i Tyskland, Storbritannien och Irland som behandlades med CPAP eller automatiskt positivt luftvägstryck (APAP) mot sömnapné analyserades.3 Patienterna behandlades via sömnmottagningar och hemsjukvården och samtliga monitorerades via telemonitorering av sköterska eller läkare. Fler än 1 800 av de här patienterna var även anmälda till ResMeds digitala egenmonitoreringsprogram myAir.

Fynd: PwC:s forskning visade att patienter som använder onlineverktyg för egenmonitorering även använder sina apparater längre varje natt.

 • Patienter som använder myAir använder sin apparat i genomsnitt 46 minuter längre per natt än andra patienter.2
 • Den genomsnittliga följsamheten för CPAP-behandling för nya patienter under den första behandlingsveckan är 76 % för myAir -patienter jämfört med 71 % för andra patienter.3
   

“De senaste åren har telemonitorering blivit ett allt viktigare verktyg för sömnmottagningar och vårdgivare som kan ingripa förebyggande för att hjälpa patienter i början av CPAP-behandlingen. Med myAir blir telemonitorering ännu mer användbart, och den här forskningen bekräftar att de patienter som använder det får signifikant, mätbart högre följsamhet och användningsgrad än andra patienter.”

Christian Käfling från PwC

 

A telehealth program for CPAP adherence reduces labour and yields similar adherence and efficacy when compared to standard care
Munafo D, et al. Sleep Breath 2016.
 

Studien: En utvärdering av effektiviteten hos och omfattningen av coachning för ett webbaserat automatiserat meddelandeprogram för vård på distans jämfört med standardvård hos nyligen diagnostiserade OSA-patienter.

Fynd:Program för vård på distans kan minska coachningsbehovet samtidigt som följsamheten bibehålls.

 • Mängden coachning som behövs per patient minskades avsevärt, från 58,3 minuter för standardvårdsgruppen till 23,9 minuter för distansvårdsgruppen. Majoriteten av patienterna i den här gruppen angav att den nya metoden motsvarade eller överträffade deras förväntningar.
Telemedicine-based proactive patient management during positive airway pressure therapy
Holger Woehrle et al. Somnologie, January 2017, resultat från ResMed Healthcare i Tyskland, ett tyskt hemsjukvårdsföretag

Studien: Data från ett stort tyskt hemsjukvårdsföretag användes för att undersöka effekten av ett proaktivt patienthanteringsprogram med support i form av fjärråtkomst till PAP-behandlingsdata vid behandlingsavbrott jämfört med standardvård. Den proaktiva strategin baserades på data från AirView. Patienter som fick sin första PAP-behandling ingick i studien och analyserades i matchade par, med 3 401 patienter i respektive grupp.

Fynd: En telemedicinbaserad proaktiv behandlingsstrategi kopplades till färre behandlingsavbrott på lång sikt jämfört med standardvård för PAP-patienter.

 • Under det första året med PAP-behandling var den totala andelen behandlingsavbrott signifikant lägre (5,4 % mot 11,0 %; p < 0,001) och tiden till behandlingsavbrott var signifikant längre (348 ± 58 mot 337 ± 76 dagar; p < 0,05) i den proaktiva gruppen respektive standardvårdgruppen.
 • Coxs proportionella riskmodell påvisade en signifikant lägre risk för PAP-avbrott i den proaktiva gruppen respektive standardvårdgruppen (riskfaktor 0,48, 95 % konfidensintervall 0,4–0,57).
 • Fynden var konsekventa vid subanalyser utifrån kön, typ av apparat och försäkringsstatus, och hos patienter i åldern ≥40 år. I subgruppen med patienter under 40 år var risken för PAP-avbrott dock liknande i den proaktiva gruppen och standardgruppen.
Retrospective descriptive study of CPAP adherence associated
with use of the ResMed myAir application. 
S Lynch, et al. ResMed Science Center, ResMed Ltd, Sydney, Australia, 2015.
 

Studien: En retrospektiv deskriptiv studie av myAir användningsdata som samlats in från 2 343 avidentifierade patientjournaler.

Fynd: ResMeds digitala egenmonitoreringsprogram myAir kopplades till högre CPAP-följsamhet.

 • Forskarna fann att 83,9 % av nya CPAP-användare som fick standardvård och använde ResMeds myAir-program uppnådde Medicare-följsamhet under de första 90 dagarna av sin behandling.
 • Lika imponerande var att 75,4 % av användarna uppnådde följsamhet på 30 dagar, med en mediantid för att uppnå Medicare-följsamhet på 23 dagar.

Mer läsning

 • Munafo D et al. A web based automated messaging program for CPAP adherence coaching reduced the coaching labor required while yielding similar adherence and efficacy to standard of care coaching. American J Respir Crit Care Med 2014;189:A6570.
 • Wozniak DR, Lasserson TJ, Smith I. Educational, supportive and behavioural interventions to improve usage of contin- uous positive airway pressure machines in adults with obstructive sleep apnoea. Co- chrane Publication, 2014
 • S Lynch, BID, RN; A Blase, BS; A Wimms MScMed; L Erikli, RN; A Benjafield, PhD; C Kelly, PhD; L Willes, MS. Retrospective descriptive study of CPAP adherence associated with use of the ResMed myAir application. ResMed Science Center, ResMed Ltd, Sydney, Australia, 2015
 • Konikkara J, Tavella R, Willes L, Kavuru M, Sharma S. Early recognition of obstructive sleep apnea in patients hospitalized with COPD exacerbation is associated with reduced readmission. Hospital Practice 2016
 • Kuna ST, Shuttleworth D, Chi L, Schutte-Rodin S, Friedman E, Guo H, Dhand S, Yang L, Zhu J, Bellamy SL, Volpp KG, Asch DA. Web-Based Access to Positive Airway Pressure Usage with or without an Initial Financial Incentive Improves Treatment Use in Patients with Obstructive Sleep Apnea. SLEEP 2015

Referenser

 1. Crocker M et al. Patient Engagement Using New Technology to Improve Adherence to Positive Airway Pressure Therapy. Chest 2016.
 2. Allen KY et al. The Clinician's Guide to PAP Adherence. American Association for Respiratory Care 2009.
 3. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A study of how myAir users behave better. 2016. Accessed January 2017