ResMed's noninvasiva ventilatorer lämpliga för KOL
ResMeds teknik för noninvasiv ventilation vid KOL

HOT-HMV-studien visar att mekanisk ventilation i hemmet (HMV) i kombination med syrgasbehandling i hemmet (HOT) medför en signifikant minskad risk för återinläggning på sjukhus eller dödsfall med 51% inom 12 månader hos KOL-patienter med hyperkapni och hypoxi. 

HOT-HMV-studien visar att mekanisk ventilation i hemmet (HMV) i kombination med syrgasbehandling i hemmet (HOT) medför en signifikant minskad risk för återinläggning på sjukhus eller dödsfall med 51% inom 12 månader hos KOL-patienter med hyperkapni och hypoxi. 

Sjukvårdpersonal > Produkter > Innovation och teknik > Ventilation: innovation och teknik > ResMeds teknik för noninvasiv ventilation vid KOL

ResMeds teknik för noninvasiv ventilation vid KOL

ResMed tillhandahåller intelligenta noninvasiva lösningar som hjälper dig att skräddarsy behandlingen efter patienternas unika och växlande behov. ResMeds lösningar, från ventilatorer och masker till syrgasalternativ och tillbehör som stärker patienternas oberoende, hjälper dem att andas lättare i sin sjukdom.

Överlägsna resultat vid noninvasiv ventilation

Målet med effektiv ventilation är att förbättra gasutbytet och underlätta andningsarbetet, samtidigt som patienten slipper obehag. För att detta ska kunna uppnås måste synkroniseringen mellan patienten och apparaten fungera optimalt och läckage hanteras.

När synkroniseringen i ventilationen inte stämmer kan det ge obehag, skapa stress och leda till dåliga behandlingsresultat. I en studie uppskattas det att 40 % av de patienter som behandlas med noninvasiv ventilation upplever att 10 % eller fler av deras andetag inte är synkroniserade.[i],2

En bra apparat ska hjälpa till att förhindra detta genom att

 • övervaka och kompensera för läckage
 • känna av början och slut av patientens inandningsansträngning korrekt för triggning och cykling
 • reagera snabbt för att uppnå och bibehålla det inställda trycket
 • ha flexibla inställningar så att det går att ta hänsyn till patologiska variationer i patientens andningsfrekvens/-mönster.

Alla våra apparater är utformade för att upptäcka förändringar i patientens andning, där känslighet för läckage och synkronisering mellan patient och ventilator är viktigt, och är därför försedda med följande tekniker som bidrar till att bättre behandlingsresultat uppnås:

Vsync ger synkronisering även vid läckage

Vår Vsync-algoritm är ytterst känslig för patientens andning och kompenserar snabbt för eventuella läckage genom att justera baslinjeflödet automatiskt. Eftersom den dessutom kan beräkna andningsflöde och tidalvolym korrekt har den dessutom fördelar när slangar med avsiktligt läckage används. Allt detta uppnås samtidigt som pålitlig triggning och cykling, och inställda tryck, bibehålls.

TiControlTM hjälper patienten att andas ut

Med TiControl kan läkare begränsa längden på inspirationstiden utifrån patientens tillstånd. När det gäller patienter med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), vars andningsflöde är begränsat, och som har svårt att andas ut, kan en kortare Ti Max (den längsta inspirationstiden en patient kan ha) förhindra sen cykling av utandningstrycket, vilket bidrar till att hitta en bättre överensstämmelse med patientens optimala inspirationstid.

Fem justerbara nivåer av trigger- och cykelkänslighet

Genom att fastställa timingen och ansträngningsnivån i början och slutet av varje andetag kan du finjustera känslighetsinställningarna så att de stämmer bättre överens med patientens spontana andningscykel.

På Lumis™- och Astral™-ventilatorer är standardinställningen Medium lämplig i de flesta fall.

 

Viktiga behandlingsparametrar kan förprogrammeras på några av våra ventilatorer för att underlätta inställningen. (Ett exempel är att välja Obstructive Lung från patologistandardvärdena för patienter med KOL på en Stellar™-ventilator.)

Genom att ha möjlighet att finjustera trigger- och cykelkänsligheten går det dock att anpassa början och slutet av varje inspiration ytterligare.

Detta bidrar till att underlätta patientens andningsarbete och optimera synkroniseringen mellan patienten och ventilatorn.

Genom kontrollerbara stig- och sänkningstider kan du optimera patientens andningsarbete, komfort och synkronisering.

Stigtid är den tid det tar för ventilatorn att uppnå det inställda inspirationstrycket efter triggning, och sänkningstid är den tid det tar att uppnå det inställda utandningstrycket efter cykling.

Stig- och sänkningstiderna kan individanpassas efter olika personer och deras besvär. Kortare stig- och sänkningstider ger snabbare övergångar, medan längre tider ger en mer gradvis övergång.

 För en KOL-patient kan en kortare stigtid hjälpa till att fylla lungorna snabbt.

Utöver de tekniker som presenterats ovan har ResMeds ventilatorer en rad ventilationsfunktioner:

Exempel på traditionella funktioner:

 • CPAP-funktion (kontinuerligt positivt luftvägstryck) – när ett fast tryck tillförs.
 • S-funktion (spontan funktion) – apparaten känner av patientens andetag och tillför IPAP som svar på det ökade flödet och cyklar sedan till EPAP vid inandningens slut. Andningsfrekvensen och andningsmönstret bestäms av patientens andning.
 • ST-funktion (spontan/tidsinställd funktion) eller PS-funktion (tryckstöd) – apparaten förstärker patientens andning men levererar också extra andetag om patientens andningsfrekvens faller under den backup-andningsfrekvens som ställts in av klinikern.
 • T-funktion (tidsinställd funktion) – den fasta andningsfrekvensen och den fasta inandningstiden som klinikern ställt in tillförs oavsett patientens egen ansträngning.
 • PAC-funktion (tryckkontrollerad assisterad ventilation) – inspirationstiden är förinställd i PAC-funktionen. Det finns ingen spontan cykling/flödescykling. Inspirationen kan triggas av patienten när andningsfrekvensen är högre än ett förinställd värde, eller så tillförs tidstriggade andetag enligt backup-andningsfrekvensen.

ResMeds iVAPS-funktion

Genom att introducera iVAPS-funktionen, som kombinerar intelligent backup-frekvens (iBR) och autojusterande AutoEPAP, bidrar vi till att sätta en ny standard för individanpassad och responsiv ventilation för KOL-patienter. Vi kallar den här samlingen nya tekniker för IntelligentAir.

iVAPS levererar autojusterat tryckstöd

Tryckstödsläget iVAPS fokuserar på patientens alveolära ventilation och justeras automatiskt för att bibehålla rätt värde och stabilisera patientens andning

iVAPS justeras automatiskt efter patientens ändrade behov genom att kontinuerligt övervaka den faktiska ventilationen och andningsfrekvensen i förhållande till målventilation och andningsfrekvens.

Med iBR tillförs endast backupandetag när det behövs

Med funktionen för intelligent backupfrekvens (iBR) som ingår i iVAPS tillförs endast backupandetag när det behövs, så att patienten får maximal möjlighet att andas spontant.

För att ge patienterna maximala möjligheter att trigga ventilatorn spontant växlar iBR mellan två gränser: Målpatientfrekvens och dess bakgrundsfrekvens, som är två tredjedelar av målfrekvensen.

Vikten av att fokusera på alveolärventilation

Med vissa ventilationsfunktioner justeras tidalvolymen (eller minutvolymen), utan att hänsyn tas till anatomisk dead space i patientens luftvägar. Skillnaden i ResMeds iVAPS-funktion är att fokus ligger på alveolärventilationen, som utgör det mest korrekta måttet på patientens lungkapacitet och andningsförmåga.

Eftersom iVAPS tar hänsyn till både tidalvolym och andningsfrekvens, genom att vara fokuserad på alveolärventilationen, kan effekten av variationer i andningsfrekvensen med ventilationsstöd kontrolleras bättre.

Med AutoEPAP motverkas obstruktion i de övre luftvägarna

Som ett komplement till iVAPS finns tillvalsfunktionen AutoEPAP. Denna funktion hjälper till att hantera partiell och total obstruktion och hålla de övre luftvägarna öppna.

AutoEPAP svarar på obstruktion i de övre luftvägarna genom att justera utandningstrycket utifrån händelsens svårighetsgrad.

Tillbaka till toppen ^

Vårt omfattande utbud av ventilatorer

Våra ventilatorer är utformade med dina KOL-patienters livskvalitet i fokus. Patienterna kan känna sig trygga med att veta att en ResMed-ventilator kommer att ge dem det stöd de behöver i vardagen, antingen på sjukhus eller i hemmet.

Hos ResMeds noninvasiva ventilatorer är enkelhet en grundegenskap, så det är enkelt att ställa in, övervaka och ändra behandlingen från själva ventilatorn.

Våra ventilatorer är lika enkla att använda på sjukhus som hemma, och med menyerna är det mycket lätt att ställa in och justera behandlingen.

ResMed har tre ventilatorserier som hjälper KOL-patienter att andas lättare:

Lumis

Lumis är en av ResMeds nyheter, och har en intuitiv meny och liten ståyta. Med den kan KOL-patienterna få behaglig, individanpassad noninvasiv ventilation med uppvärmd, befuktad luft. Lumis är lätt att ställa in och titrera och synkroniserar sig enkelt med patientens andning. Extrafunktionerna för upp- och nedrampning gör behandlingen så behaglig i början och slutet som möjligt för patienterna.

 • Lumis har även funktionen QuickNav som gör det enkelt att justera behandlingen. Genom att trycka två gånger på Home-knappen på apparaten kan du snabbt och enkelt växla mellan inställningsbilden (där du kan justera behandlingen) och övervakningsbilden (där du kan följa upp vilka effekter justeringarna innebär för patienten). 
 • Essentials-funktionen är avsedd för patienter som vill få behandling utan att behöva oroa sig för andra inställningar eller menyer. Patienten behöver bara trycka på startknappen, så sköter ventilatorn allt annat automatiskt.
 • Syrgas kan smidigt tillföras med hjälp av en ClimateLineAir™ Oxy-slang  som tillbehör.
 • Befuktning tillförs via en inbyggd befuktare – så att patienterna kan dra nytta av behaglig befuktning så snart de startar på apparaten.
 • Övervakning och felsökning kan göras på distans med AirView™

 

Mer information om Lumis-serien 

Stellar

Stellar är en invasiv och noninvasiv ventilator med möjligheterna i fokus. Den är lämplig för patienter med ventilationsbehov som förändras och progressiva andningsbesvär, till exempel KOL.

 • Patientgränssnittet ger en rad möjligheter för invasiv och noninvasiv behandling av olika typer av patienter och besvär.
 • Patologistandardvärden är förinställda och indelade efter sjukdomskategori för att ge personalen en praktisk utgångspunkt när de ska finjustera inställningarna (om det behövs)
 • Två behandlingsprogram ger läkare möjlighet att förinställa och spara program för patienter med behandlingskrav som förändras under vissa förutsättningar (t.ex. dag/natt). På så vis går det att växla snabbt mellan behandlingsinställningar utan att finjustera dem manuellt.
 • Tryckområde: 2–40 cmH2O.
 • Realtidskurvor och övervakade värden hjälper till vid bedömning av behandlingsresultat och titrering.
 • Patienternas mobilitet främjas med batterialternativ som ger upp till 18 timmars batteritid totalt (när det interna batteriet och 2 extra externa batterier används).
 • Syrgas finns inbyggt på apparatens baksida, och upp till 30 L/min kan tillföras.
 • Det finns även alternativ för att övervaka SpO2 och FiO2.

Astral

Astral är en ventilator för livsuppehållande behandling, som kan användas invasivt eller noninvasivt för patienter med mer avancerade behov och som behöver behandling dygnet runt.

 • QuickConnectTM-enkelkrets med expirationsventil innebär att det behövs färre anslutningar, vilket bidrar till att förhindra att expirationsventilslangen och slangen för proximalt tryck ansluts felaktigt.
 • Setup Assistant innehåller stegvisa instruktioner för personalen för att säkerställa att apparaten ställs in korrekt för varje patient.
 • Learn Circuit finns som alternativ för att fastställa motstånd och compliance för kretsen, vilket säkerställer att rätt behandling ges. Det finns även ett självtest, där sensorerna för syrgascellen och expirationsflödet kontrolleras och kalibreras.
 • Upp till fyra behandlingsprogram ger läkare möjlighet att förinställa och spara program för patienter med behandlingskrav som förändras under vissa förutsättningar (t.ex. dag/natt, med/utan befuktning). På så vis går det att växla snabbt mellan behandlingsinställningar utan att finjustera dem manuellt.
 • Tryckområde: 2–50 cmH2O (krets med läckage); 0–50 cmH2O (krets med expirationsventil).
 • Realtidskurvor och övervakade värden hjälper till vid bedömning av behandlingsresultat och titrering.
 • Patienternas mobilitet främjas med batterialternativ som ger upp till 24 timmars batteritid totalt (när det interna batteriet och två extra externa batterier används).
 • Syrgas finns inbyggt på apparatens baksida, och upp till 30 L/min kan tillföras.
 • Det finns även alternativ för att övervaka SpO2 och FiO2.

Mer information om Astral-serien

Tillbaka till toppen ^

Bekväma masker som passar en rad olika patienter

Med 25 års innovationer i ryggen tillhandahåller ResMed en rad masker av olika typer och storlekar, som är utformade med komfort, låg vikt och minimal täckning av ansiktet i fokus. Vi tillhandahåller även tillpassningsinstruktioner som hjälper patienterna att lära sig att få passformen rätt på sin mask .

Tillbaka till toppen ^

Övervakning för långsiktig vård

Vårt molnbaserade alternativ för övervakning – AirView™ och ResScan™ med hög upplösning – underlättar för vårdteamen att samarbeta och hålla sig uppdaterade med KOL-patienternas tillstånd, även när sjukdomen förändras.

Tillbaka till toppen ^

References

 1. Mulqueeny Q et al. Automated detection of asynchrony in patient-ventilator interaction. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2009;2009:5324-7.
 2. Epstein SK. How often does the patient–ventilator asynchrony occur and what are the consequences? Respir Care. 2011;56(1):25-38.