Patientresultat | ResMed
Patientresultat

Patientresultat

NIV har visat sig förbättra arteriella blodgaser dagtid och symptom förknippade med andningssvikt hos patienter med bröstkorgsdeformitet.1

  • Förbättrat gasutbyte med ökat PO2 och minskat PCO2
  • Förbättrad hemodynamik med minskat lungartärtryck och ökad funktion i höger kammare
  • Minskad andningsansträngning
  • Normaliserade sömnmönster med färre apnéepisoder.
  • Färre sjukhusinläggningar
  • Förbättrad livskvalitet
  • Avhjälpande av dyspné

Referenser

  1. Nickol AH, Hart N, Hopkinson NS, Moxham J, Simonds A, Polkey MI. (2005) Mechanisms of improvement of respiratory failure in patients with restrictive thoracic disease treated with non-invasive ventilation. Thorax sep, 60(9): 754-60