Varför ska man behandla OHS? | ResMed
Varför ska man behandla OHS?

Varför ska man behandla OHS?

Om OHS inte behandlas leder det ofta till högersidig hjärtsvikt,1 pulmonell hypertension1 och polyglobuli,2 som bidrar till omfattande morbiditet och förmodligen tidig död.1 Det är därför viktigt att uppmärksamma symptom på OHS hos patienter och se till att de behandlas.

Indikationer för OHS inkluderar:

  • Fetmapatienter som fortsätter att känna sig sömniga under dagen och lider av huvudvärk även efter att de har behandlats med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) för sin OSA. Dessa patienter kan även ha ett lågt apné-hypopnéindex (AHI).
  • Permanent låga syrenivåer (mindre än 90 %).
  • Dyspné vid ansträngning, eftersom patienter med enbart OSA i allmänhet inte utvecklar dyspné vid ansträngning.

Avsaknad av en alternativ orsak till hypoventilation är ett viktigt kriterium vid diagnos av OHS.

Referenser

  1. Piper JP, Grunstein RR. Obesity hypoventilation syndrome. (2011) Am J Respir Crit Care Med 183:292-298
  2. Parameswaran, K, Todd, DC, Soth, M . Altered respiratory physiology in obesity. Can Respir J. 2006 13(4): 203-210