Behandlingsalternativ för obesitas hypoventilationssyndrom (OHS) | ResMed
Behandlingsalternativ för OHS

Behandlings-alternativ för obesitas hypoventilationssyndrom

alt

Rekommenderad behandling för OHS-patienter inkluderar: ett program för kontrollerad viktnedgång1, och behandling nattetid med positivt luftvägstryck, dvs. noninvasiv ventilation (NIV).2

Viktnedgång

Eftersom OHS till stor del beror på övervikt är viktnedgång det första steget vid behandling av patienter som misstänks ha OHS. Att gå ner i vikt har inte bara positiva effekter på deras allmänna hälsa utan förbättrar även alveolär ventilation [PaCO2] och arteriella blodgaser [PaO2].3

Förutom att följa ett program för viktnedgång ska patienter även övervakas via: 

 • test av arteriella blodgaser
 • test av lungfunktion
 • en polysomnografi
 • bröströntgen.

Noninvasiv ventilation (NIV)

Behandlingsmålen för en OHS-patient är att:

 • normalisera mängden arteriell koldioxid (PaCO2 45 mmHg)
 • motverka hypoxemi i sovande och vaket tillstånd
 • förhindra erytrocytos, pulmonell arteriell hypertension, och andningssvikt
 • lindra hypersomni och förändrat medvetandetillstånd

Behandling med NIV innebär att dessa mål kan uppnås, och anses allmänt vara den bästa behandlingen för OHS.2

ResMeds NIV-lösning

ResMed's intelligenta tryckstöd med garanterad volym (iVAPS) är en unik teknisk lösning som finns i apparaterna i LumisTM-serien. Denna nya behandlingsfunktion anpassas efter en patients andningsfrekvens, inriktas på alveolär ventilation och justerar automatiskt tryckstödet efter varje patients unika behov, även med hänsyn till sjukdomsförloppet.

Referenser

 1. Piper JP, Grunstein RR. Obesity hypoventilation syndrome. (2011) Am J Respir Crit Care Med 183:292-298.
 2. Storre JH, Seuthe B, Fiechter R, Milioglou S, Dreher M, Sorichter S, Windisch W. Average volume-assured pressure support in obesity hypoventilation: A randomised crossover trial. Chest.2006 Sep 130(3): 815-21.
 3. Zavorsky GS, Hoffman SL. Pulmonary gas exchange in the morbidly obese. Obes Rev 2008 9:326-3 39.