Vad är KOL?

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en grupp progressiva lungsjukdomar som vanligtvis kännetecknas av kronisk bronkit och emfysem, som orsakar obotliga begränsningar i luftflödet och inflammation i luftvägarna.1

Även om KOL vanligtvis orsakas av rökning under lång tid utgörs en stor del av sjukdomens rötter av arbetsrelaterad exponering för skadliga ämnen och genetiska tillstånd, till exempel medfödd α1-antitrypsinbrist.1

Ett globalt problem

KOL är inte bara ett stort hälsoproblem för myndigheter och sjukvård, det är också en ledande bidragande faktor till funktionshinder och lägre livskvalitet i samhällen runt om i världen. KOL diagnostiseras oftast inte förrän de kroniska symtomen visar sig, och därför beräknar Världshälsoorganisationen (WHO) att det just nu är fler än 65 miljoner människor som lever med måttlig till svår KOL.3

KOL drabbar både enskilda personer och familjer, och associeras vanligtvis med tobaksrökning, men 1 av 5 patienter som får diagnosen KOL har aldrig rökt.4,5

Av de patienter som lagts in på sjukhus med akuta exacerbationer har närmare 20 % lagts in igen inom 30 dagar6, och varje sjukhusvistelse är enormt påfrestande för både patienter och närstående.

Ett ekonomiskt problem

KOL är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen och beräknas ta över 3 miljoner liv varje år. I takt med att befolkningen blir allt äldre förväntas detta att öka med 30 % under det kommande decenniet.3

Det växande antalet patienter blir en allt tyngre ekonomisk belastning. De årliga kostnaderna för sjukvården så här långt är redan

 • 38,6 miljarder euro i Europa1

 • 49,9 miljarder amerikanska dollar i USA1

 • 929 miljoner australiska dollar i Australien.7

Med de här tydliga konsekvenserna söker sjukhus, vårdgivare och patienter efter bättre lösningar för långsiktig vård och hantering av KOL.

Genom att förstå problemen med KOL bättre och vad ResMeds intelligenta lösningar för noninvasiv ventilation kan innebära kan du bidra till att skapa friskare samhällen och sänka sjukvårdens kostnader.

Se till helheten vid KOL

\

Besvären, symtomen och diagnosen

KOL utvecklas över tid, och därför är tecken och symtom på sjukdomen beroende av vilket stadium den befinner sig i. Exempel på vanliga symtom:

 • Ihållande hosta

 • Tryck över bröstet och andfåddhet

 • Slemutsöndring

 • Väsljud

 • Dyspné

Symtomen på KOL motsvarar symtomen av de två huvudsakliga bidragande sjukdomarna:

1.     Kronisk bronkit är en varaktig inflammation i luftvägarna som kännetecknas av riklig slemutsöndring och ihållande hosta.

2.     Emfysem innebär att lungvävnaden i alveolerna förstörs, vilket orsakar andningsinsufficiens.

I den kliniska diagnosen av KOL tas hänsyn till patientens sjukdomshistoria, en fysisk undersökning, diagnostisk avbildning och tester av lungfunktionen.1

Den mest objektiva standarden för att bedöma begränsningar i luftflödet är spirometri, vilket omfattar mätningar av FEV1 (forcerad utandningsvolym under en sekund) och förhållandet mellan FEV/FVC (forcerad utandningsvolym/forcerad vitalkapacitet) – de mest indikativa mätvärdena för KOL-diagnos.1

Tillbaka till toppen ^

Stadier av KOL

Svårighetsgraden av KOL hos en patient kan förutsägas med hjälp av det globala initiativet för kroniskt obstruktiv lungsjukdom, GOLD-indexet1 som baseras på patientens lungfunktion.

Andra KOL-index, till exempel indexet för kroppsmassa, obstruktion, dyspné och motionskapacitet (BODE), kan också användas. BODE-indexet bygger på en kombination av patientbedömningar av till exempel BMI, FVC och FEV1, en 6-minuterspromenad och en dyspnéskala.2

Tillbaka till toppen ^

Behandling av KOL och resultat

Referenser

 • 01

  Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). “Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, 2015.” (accessed November 9, 2015) http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2015_Sept2.pdf

 • 02

  World Health Organization. “Chronic respiratory diseases: Burden of COPD” (accessed November 9, 2015) http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/

 • 03

  Lamprecht B et al. COPD in Never Smokers. Chest 2011;139(4):752–763.

 • 04

  Eisner MD et al. An official American Thoracic Society public policy statement: Novel risk factors and the global burden of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2010;182(5):693-718

 • 05

  Jencks SF et al. Rehospitalizations among patients in the Medicare fee-for-service program. New Engl J Med. 2009;360(14):1418-28.

 • 06

  Australian Institute of Health and Welfare. “COPD — chronic obstructive pulmonary disease: About COPD” Aihw.gov.au. (accessed November 9, 2015) http://www.aihw.gov.au/copd/

 • 07

  Celli BR et al. The body-mass index, airflow obstruction, dyspnea, and exercise capacity index in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2004;350:1005–12.