Behandlingsalternativ och -resultat för KOL

Även om det inte finns någon bot för KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) ännu finns det behandlingar som hjälper KOL-patienter att leva med sjukdomen i sin vardag och hantera den på lång sikt.

Huvudmålen med att behandla KOL är att:

 • lindra symtomen

 • bromsa sjukdomsförloppet

 • förhindra och behandla exacerbationer

 • optimera lungornas funktion

 • minska mortaliteten.1

Eftersom KOL är en progressiv sjukdom kommer behandlingsplanerna att variera beroende på i vilket stadium av sjukdomen patienten befinner sig.

Tillbaka till toppen^

Behandla akuta exacerbationer av KOL

Patienter som drabbas av akuta exacerbationer av KOL lider ofta av större begränsningar i luftflödet, ökad slemproduktion, luftvägsinflammationer och andningsinsufficiens, beroende på hur svåra attackerna är, vilket kan leda till hypoxi, hyperkapni och respiratorisk acidos.2

Några exempel på rekommenderade behandlingar för akuta exacerbationer är:

 • luftrörsvidgande medel med kort- och långvarig effekt

 • inhalerade kortikosteroider

 • antibiotika

 • slemlösande medel

 • syrgasbehandling

 • noninvasiv ventilation.2

Även om syrgasbehandling används för att behandla patienter med hypoxi med nedsatt gasutbyte eller lunginsufficiens har det inte tillräcklig effekt på retention av koldioxid (CO2) hos patienter med hyperkapni med andningssvikt. Det har däremot noninvasiv ventilation.3

Enligt det globala initiativet för klassificering av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (GOLD) är slutsatsen att noninvasiv ventilation vid akuta exacerbationer av KOL lindrar respiratorisk acidos, sänker andningsfrekvensen, minskar andfåddheten och minskar komplikationer som ventilatorrelaterad lunginflammation.1

Närmare 20 % av de KOL-patienter som är inlagda på sjukhus för en akut exacerbation läggs in igen inom 30 dagar.4 I en annan studie påvisades en frekvens för nya inläggningar på 63 % under en genomsnittlig uppföljningsperiod på 1,1 år.5

Noninvasiv ventilation som behandling av akuta exacerbationer på sjukhus har visat sig inte bara minska antalet nya inläggningar och längden på sjukhusvistelsen utan även minska mortaliteten och antalet intubationer.6 Ordinerad noninvasiv ventilation i hemmet efter sjukhusvistelse på grund av KOL visar också på liknande fördelar.7

Behandla kronisk, stabil KOL

Långsiktig behandling av KOL syftar till att optimera lungornas funktion, förhindra exacerbationer och bromsa sjukdomsförloppet. Detta inbegriper ofta en individuell behandlingsplan med flera olika behandlingar som skräddarsys efter den enskilda patienten.

Rekommenderade behandlingar för bättre långsiktiga resultat kan omfatta:

 • rökstopp

 • lungrehabilitering

 • influensavaccination

 • utbildning och rådgivning

 • syrgasbehandling

 • noninvasiv ventilation.2

Med den ökande pressen på vårt sjukvårdssystem ökar även intresset för noninvasiv ventilation, inte bara för behandling av akuta exacerbationer, utan även som en förebyggande behandling i långsiktig hantering av KOL. 2

Tillbaka till toppen ^

Kliniska resultat från noninvasiv ventilation

En rad studier visar lovande resultat när noninvasiv ventilation används som ett komplement i behandlingen av KOL:

 • färre intubationer av KOL-patienter på sjukhus som behandlas med noninvasiv ventilation jämfört med de som behandlas med traditionell vård.6

 • 3 dagar kortare sjukhusvistelse för inlagda KOL-patienter som behandlas med noninvasiv ventilation.6

 • 76 % lägre mortalitetsrisk för KOL-patienter med hyperkapni som behandlas med långsiktig noninvasiv ventilation.8

 • 32 % lägre sjukvårdskostnader när KOL-patienter behandlas med noninvasiv ventilation när de lades in på sjukhus jämfört med de som behandlas med traditionell vård.9

 • 5,6 poäng i förbättrad livskvalitet enligt bedömning med St. George’s Respiratory Questionnaire.8
Tillbaka till toppen^

Evidens för noninvasiv ventilation vid KOL-behandling i hemmet

1.     Högre överlevnadsgrad för KOL-patienter

I en aktuell prospektiv, randomiserad kontrollerad studie (Köhnlein et al. 2014) studerade klinikerna noninvasiv ventilation i hemmet jämfört med standardbehandlingar för patienter med stabil KOL med hyperkapni.

Efter en uppföljningsperiod på 12 månader var mortalitetsrisken 76 % lägre i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Förbättringar rapporterades även med avseende på livskvalitet och motionstolerans.8

Minskning i mortaliteten hos KOL-patienter med hyperkapni som behandlas med noninvasiv ventilation

Kaplan-Meier-bedömning av kumulativ totalmortalitet under det första året efter randomisering. Anpassat från Köhnlein et al. 2014.

2.     Kliniska fördelar för noninvasiv ventilation nattetid i hemmet

En 2-årig studie (Duiverman et al. 2011) har påvisat olika kliniska fördelar för noninvasiv ventilation för KOL-behandling i hemmet jämfört med enbart lungrehabilitering. Studien rapporterade förbättringar vad gällde resultaten nedan, och där fördelarna dessutom ökar med tiden:

 • Hälsorelaterad livskvalitet och sinnesstämning

 • Arteriellt blodgasutbyte

 • Motionstolerans och aktivitetsnivå

 • Lungfunktion, inklusive FEV1.10

 

3.     Noninvasiv ventilation i hemmet minskar nya inläggningar på sjukhus

En retrospektiv studie (Galli et al. 2014) utvärderade resultatet för patienter som ordinerades noninvasiv ventilation i hemmet jämfört med de som inte ordinerades noninvasiv ventilation.

Analyserade data visade att sannolikheten att läggas in på sjukhus eller intensivvårdsavdelning igen var lägre för patienter som ordinerats noninvasiv ventilation vid utskrivningen.7

Effekten av tidigare noninvasiv ventilation i hemmet på händelsefri överlevnad efter ny inläggning

Kaplan-Meier-kurvor över händelsefri överlevnad jämfört med patienter som använt noninvasiv ventilation hemma kontra patienter som inte använt noninvasiv ventilation hemma. Anpassat från Galli et al. 2014.

4.   Noninvasiv ventilation i hemmet minskar sannolikheten för återkommande andningssvikt

I ett pilotförsök (Cheung et al. 2010) observerades att det var mindre sannolikt att KOL-patienter med akut andningssvikt med hyperkapni (AHRF) fick återkommande svåra exacerbationer när de behandlades med noninvasiv ventilation jämfört med behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP). Prevalensen för patienter som utvecklade återkommande AHRF i gruppen med noninvasiv ventilation jämfört med CPAP-gruppen var 38,5 % respektive 60,2 % efter 1 år.11

Effekten av CPAP kontra noninvasiv ventilation för patienter med AHRF

Kaplan-Meier-kurvor som visar den minskade frekvensen av återkommande AHRF hos KOL-patienter som behandlas med noninvasiv ventilation hemma jämfört med patienter som behandlas med CPAP. Anpassat från Cheung et al. 2010.

Tillbaka till toppen ^

Slutsats

Med klinisk evidens som pekar på att noninvasiv ventilation kan höja livskvaliteten och öka överlevnadsgraden8, och även hjälpa till att korta ned tiden för sjukhusvistelser och antalet återinläggningar6, arbetar ResMed tillsammans med sjukvården och läkare som är specialiserade på andning för att öka medvetenheten om behandling med noninvasiv ventilation. ResMed har utvecklat intelligenta lösningar för noninvasiv ventilation som passar för behandling av KOL.

Genom att välja ResMeds noninvasiva lösningar vid behandling av KOL-patienter kan du ge dina patienter en bättre upplevelse med varje andetag.

Tillbaka till toppen ^

Referenser

 • 01

  Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). “Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, 2015.” (accessed November 9, 2015) http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2015_Sept2.pdf

 • 02

  McKenzie DK et al. The COPDX Plan: Australian and New Zealand Guidelines for the management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2003. Med J Aust. 2003;178 (6):S15-29.

 • 03

  Brill SE and Wedzicha JA. Oxygen therapy in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014;9:1241–1252

 • 04

  Jencks SF et al. Rehospitalizations among patients in the Medicare fee-for-service program. New Engl J Med. 2009;360(14):1418-28.

 • 05

  Garcia-Aymerich J et al. Risk factors of re-admission to hospital for a COPD exacerbation: A prospective study.Thorax.2003;58:100–5.

 • 06

  Ram F et al. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2004;CD004104.

 • 07

  Galli JA et al. Home non-invasive ventilation use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD, Respir Med. 2014;108(5):722-8

 • 08

  Köhnlein T et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease – A prospective, multicentre, randomized, controlled clinical trial. Lancet Respir Med. 2014;2:698-705.

 • 09

  Tsai CL. Comparative effectiveness of noninvasive ventilation vs invasive mechanical ventilation in chronic obstructive pulmonary disease patients with acute respiratory failure. J Hosp Med. 2013 Apr;8(4):165-72.

 • 10

  Duiverman ML et al. Two year home-based nocturnal noninvasive ventilation added to rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Respir Res. 2011;12(1):112.

 • 11

  Cheung AP et al. A pilot trial of non-invasive home ventilation after acidotic respiratory failure in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Tuberc Lung Dis. 2010;14(5):642-9.