Studieresultat från SERVE-HFInledande studieresultat från SERVE-HF

ITT-analysen för SERVE-HF1 visade att ASV inte hade någon effekt på det primära effektmåttet: en komposit av död av alla orsaker, livräddande hjärt-kärlintervention eller oplanerad inläggning på sjukhus på grund av hjärtsvikt.1

Både död av alla orsaker och hjärt-kärlmortalitet inträffade dock signifikant oftare i ASV-gruppen.1

   

 

Den observerade risken för kardiovaskulär död i SERVE-HF har bekräftats som ett verkligt kliniskt fynd

Efter ytterligare robusta statistiska analyser är det nu möjligt att avskriva eventuella misstankar om att potentiellt störande faktorer - som låg följsamhet till ASV-behandling eller hög cross-over mellan studiearmar – kan ha svarat för eller väsentligt bidragit till den observerade mortalitetsrisken.

De olika analyserna av patienter på behandling bekräftade att mortalitetsrisken i SERVE-HF inte påverkades av cross-over eller följsamhet.

Mortalitetsrisken observerades endast hos patienter med systolisk hjärtsvikt och dominerande central sömnapné

En robust statistisk metodik, multivariat multi-state-modellering, har använts för SERVE-HF.3

De huvudsakliga fynden är:

  • Risken gäller plötslig död, högst sannolikt på grund av arytmier

  • Det finns ett tydligt, statistiskt signifikant samband mellan mortalitetsrisken och patientens ejektionsfraktion i vänster kammare (LVEF), med störst risk för dem som har den lägsta ejektionsfraktionen.

Sambanden mellan behandling med adaptiv servoventilation och hjärt-kärldöd utan tidigare sjukhusinläggning för försämrad hjärtsvikt eller livräddande händelse

Detta innebär att vi kan bekräfta den observerade mortalitetsrisken föreligger hos patienter med LVEF ≤ 45 % och att de skadliga effekterna av ASV har samband med i förväg befintlig systolisk nedsättning av vänsterkammarfunktionen.

Kontraindikation: ASV-behandling är kontraindicerat för patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (NYHA 2–4) med minskad ejektionsfraktion i vänster kammare (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår dominerande central sömnapné.

* Justerat för andelen med implanterbar defibrillator (ICD), Cheyne-Stokes andning (CSR) vid baseline och ejektionsfraktionen i vänster kammare (LVEF) vid baseline.

 

ASV förefaller inte försämra vänsterkammarfunktionen3

Huvuddelstudien i SERVE-HF visade att ASV inte tros ha någon effekt på vänsterkammarfunktion eller remodellering och inte förefaller påverka systemiska markörer förknippade med hjärtsvikt, såsom cirkulerande neurohormoner. 

Det förelåg heller inte någon relevant ökning av sjukhusinläggning på grund av förvärrad hjärtsvikt under studien.4 Därför förefaller det osannolikt att mortalitetsrisken skulle kunna tillskrivas försämrad vänsterkammarfunktion. 

 

Den mortalitetsrisk som observerades i SERVE-HF är inte relaterad till omfattningen av den PAP som gavs5

Även möjligheten att alltför omfattande användning av inspiratoriskt positivt luftvägstryck kunde ligga bakom mortalitetsrisken förefaller nu avlägsen. En ny undergruppsanalys har bekräftat att risken inte har samband med omfattningen av det inspiratoriska positiva luftvägstryck som administrerades och som justerades individuellt för varje patient i studien.

 

Slutsats

Vi kan därför dra slutsatsen att ASV vid betydande nedsättning av vänsterkammarfunktionen och dominerande central sömnapné kan bli en skadlig intervention. Personer med stor och försvagad vänsterkammare är en särskilt sårbar grupp, där vissa även kan riskera plötslig hjärtdöd på grund av samtidiga arytmier. I aktuell klinisk praxis har detta lett till ökad användning av implanterbara defibrillatorer.

ASV-behandling är kontraindicerat för patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (NYHA 2–4) med minskad ejektionsfraktion i vänster kammare (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår dominerande central sömnapné.

ASV lämpar sig fortfarande för patienter med LVEF > 45 %

Expertuttalandena är samstämmiga: ASV lämpar sig fortfarande för patienter med LVEF > 45 % när det finns kliniska motiv att använda det.6,7,8,9

Referenser

 • 01

  Cowie MR & al. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnea in Systolic Heart Failure. New England Journal of Medicine, 2015 Sep 17;373(12):1095-105

 • 02

  Woehrle H, Cowie MR, Christine Eulenburg C et al. Adaptive servo ventilation for central sleep apnoea in heart failure: results of the SERVE-HF on-treatment analysis. submitted to JAMA and presented at ATS congress 2016

 • 03

  Eulenburg C & al. Mechanisms underlying increased mortality risk in patients with heart failure and reduced ejection fraction randomly assigned to adaptive servoventilation in the SERVE-HF study: results of a secondary multistate modeling analysis. Lancet Respiratory Medicine, 2016 Aug 31, pii: S2213-2600(16)30244-2

 • 04

  Cowie MR, Woehrle H, Karl Wegscheider K et al. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnoea in Systolic Heart Failure: Echocardiographic, cMRI and biomarker results of the major substudy of SERVE-HF (Major sub-study - presented at ATS. Submitted to Eur Heart J)

 • 05

  Woehrle et al. Adaptive Servo-ventilation (ASV) pressures and cardiovascular mortality risk in SERVE-HF. European Respiratory Journal, 2016 Sept 01, volume 48, issue suppl 60

 • 06

  Randerath W et al. ERJ Express. Published on December 5, 2016 as doi: 10.1183/13993003.00959-2016

 • 07

  Aurora et al. Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 12, No. 5, 2016 http://dx.doi.org/10.5664/jcsm.5812

 • 08

  d’Ortho et al. European Respiratory & Pulmonary Diseases, 2016;2(1) http://doi.org/10.17925/ERPD.2016.02.01.

 • 09

  Priou P & al. Adaptive servo-ventilation: How does it fit into the treatment of central sleep apnoea syndrome Expert opinions. Revue des Maladies Respiratoires, 2015 Dec, 32(10):1072-81