Andra ASV-studier

Med vårt kliniska forskningsprogram inom området andningsrelaterad sömnstörning, är vår mål att ytterligare fördjupa vår kunskap gällande sömn- och respiratoriska sjukdomar. Det är därför som vi stödjer och aktivt engagerar oss i olika forskningsinitiativ.

CAT HF

CAT HF är en multicenter, randomiserad och kontrollerad studie med syfte att utvärdera effekterna av ASV hos patienter efter sjukdomsinläggning för akut dekompenserad hjärtsvikt. Studien startade i september 2013 på flera center i USA. Rekryteringen avslutades i förtid när ResMed skickade ut ett säkerhetsmeddelande avseende Adaptiv Servo-Ventilation (ASV). Trots detta antyder de preliminära resultaten på att ASV kan vara till nytta för hjärtsviktspatienter bevarad ejektionsfraktion.1

 

FACE

FACE studien är en fransk och belgisk prospektiv, multicenter, observationskohort som kommer ge långtidsdata avseende morbiditet och mortalitet hos hjärtsviktspatienter (både HFrEF och HFpEF) som använder ASV. Hittills har över 400 patienter registrerats av 30 center.

Sedan maj 2015 har rekryteringen begränsats till patienter med HFpEF, med ett mål på 300 kroniska HFpEF patienter.

Interimsresultat från FACE-kohorten verkar bekräfta dessa resultat2, och ge positiva insikter gällande HfpEF

  • Målet med den prospektiva FACE-kohorten var att bidra med data från verkligheten avseende prognosen för hjärtsviktspatienter med CSA som behandlas med ASV. Interimsanalysen ger viss långtidsdata avseende morbiditet och mortalitet hos 391 hjärtsviktspatienter (HFrEF, HFmrEF or HFpEF) lämpliga för ASV-behandling som följts under två år.

  • Svår hypoxemi (högt T90) under sömn är en stark oberoende riskfaktor för mortalitet hos hjärtsviktspatienter (HR=12).

  •ASV-behandling var associerad med en bättre prognos hos patienter med kronisk hjärtsvikt med svår nattlig hypoxemi eller icke-ischemisk etiologi, speciellt i subgrupper med medel- eller bevarad LVEF men inte med reducerad LVEF.

Referenser

  • 01

    Fiuzat M, Oldenberg O, Whellan DJ et al. Lessons learned from a clinical trial: Design, rationale, and insights from The Cardiovascular Improvements with Minute Ventilation-targeted Adaptive Sero-Ventilation (ASV) Therapy in Heart Failure (CAT-HF) Study. Contemp Clin Trials 2016 Mar;47:158-64 (CAT-HF - presented at Heart Failure)

  • 02

    Tamisier R et al: Late Breaking Abstract - Morbidity and mortality of chronic heart failure (CHF) patients with central sleep apnoea (CSA) treated by adaptive servoventilation (ASV): Interim results of FACE cohort study_Update. ERJ September 2017 Supplement.