Implikationer för klinisk praxisMinskad LVEF ska uteslutas innan ASV används.1

SERVE-HF-studien identifierade en specifik riskpatientpopulation. De skadliga effekterna av ASV har samband med i förväg befintlig systolisk nedsättning av vänsterkammarfunktionen och mortalitetsrisken föreligger hos patienter med LVEF < 45 %. ASV-behandling är kontraindicerat för patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt med minskad ejektionsfraktion i vänster kammare (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår dominerande central sömnapné.

Minskad LVEF ska uteslutas innan ASV används.1 Det är därför viktigt att säkerställa att LVEF är > 45 % och ekokardiografi rekommenderas för det ändamålet.

Vissa patienter – i synnerhet om de remitteras av en kardiolog – kanske redan har genomgått ekokardiografi. Därför kan det vara lämpligt att kontrollera deras journal. 

Om inte kan det vara värt att överväga en remiss till en kardiolog, eftersom en stor andel av patienterna med sömnrelaterad andningsstörning har en underliggande hjärtsjukdom.

 

ASV lämpar sig fortfarande för patienter med LVEF > 45 %

Den mortalitetsrisk som observerades i SERVE-HF sågs hos en högriskgrupp av patienter med systolisk hjärtsvikt och dominerande central sömnapné. Denna grupp är inte representativ för alla patienter för vilka det kan vara lämpligt med ASV-behandling. 

Utifrån dessa fynd är experter inom området1,2,3,4 ense om att ASV fortfarande lämpar sig för patienter med LVEF ≥ 45 % när det finns kliniska skäl att använda det.

Sedan maj 2015 har de franska och tyska hälso- och sjukvårdsmyndigheterna enats om att begränsa kontraindikationen till hjärtsvikt med minskad ejektionsfraktion ≤ 45 %.5

Expertuttalandena bekräftar att ASV är lämplig i följande olika situationer:1,2,3,4

  • Hjärtsvikt med bibehållen ejektionsfraktion

  • Central sömnapné förknippad med långvarig opioidbehandling utan alveolär hypoventilation

  • Idiopatisk central sömnapné eller Cheyne-Stokes andning

  • Komplex/framväxande/resistent central sömnapné

  • Central sömnapné efter ischemisk stroke.

 

Expertuttalanden

French Language Pneumology Society. Det var nödvändigt att [säkerställa] att dessa resultat, som hade erhållits hos en mycket exakt definierad och skör population som inte är representativ för majoriteten av de aktuella indikationerna för ASV, [inte skulle extrapoleras till] sjukdomar med andra mekanismer och för vilka användning av ASV fortfarande är fullt effektiv. Detta gäller givetvis exempelvis behandling av central sömnapné sekundärt till en stroke eller i samband med ett komplext sömnapnésyndrom. Men det gäller även hjärtsvikt med bibehållen ejektionsfraktion.

French Society of Sleep Research and Medicine. Data från litteraturen förespråkar fortsatt användning av ASV för olika indikationer, inklusive hjärtsvikt med bibehållen LVEF, komplextsömnapnésyndrom, opioidinducerat centralt sömnapnésyndrom, idiopatiskt centralt sömnapnésyndrom och centralt sömnapnésyndrom på grund av stroke.

 

German Society of Sleep Research and German Society of Sleep Medicine Pneumology. Det bör betonas att alla uttalanden endast gäller patienter med hjärtsvikt klassificerad som NYHA II-IV och en ejektionsfraktion ≤ 45 %. Detta innebär att behandlingen kan fortsätta utan förändring hos patienter

  • vars hjärtfunktion är mindre nedsatt än så

  • där det inte rör sig om dominant central sömnapné

  • hos vilka behandlingen ges på grund av andra underliggande sjukdomar (t.ex. samtidig sömnapné, komplex sömnapné, sömnapné och opiatinducerad central sömnapné). 

 

American Academy of Sleep Medicine. Adaptiv servoventilation (ASV) med målet att normalisera apné-hypopnéindex (AHI) kan användas för behandling av central sömnapné relaterad till hjärtsvikt hos vuxna med en ejektionsfraktion > 45 % eller lindrig hjärtsviktsrelaterad central sömnapné.

Referenser

 • 01

  d’Ortho et al. European Respiratory & Pulmonary Diseases, 2016;2(1):Epub ahead of print. http://doi.org/10.17925/ERPD.2016.02.01.1

 • 02

  Priou P & al. Adaptive servo-ventilation: How does it fit into the treatment of central sleep apnoea syndrome? Expert opinions. Revue des Maladies Respiratoires, 2015 Dec, 32(10):1072-81

 • 03

  Aurora RN & al. Updated Adaptive Servo-Ventilation Recommendations for the 2012 AASM Guideline: "The Treatment of Central Sleep Apnea Syndromes in Adults: Practice Parameters with an Evidence-Based Literature Review and Meta-Analyses". Journal of Clinical Sleep Medicine, 2016 May 15, 12(5):757-61

 • 04

  Randerath et al. ERJ Express. Published on December 5, 2016 as doi: 10.1183/13993003.00959-2016

 • 05

  AirCurve 10 CS PaceWave clinical manual July 2015