Innovation och teknik

AlgoritmerAutoSet™

I AutoSet-funktion tillför apparaten endast det tryck som är nödvändigt för att hålla den övre luftvägen öppen. AutoSet-algoritmen justerar behandlingstrycket som en funktion av flödesbegränsning vid inandning, snarkning och apné, medan apparaten analyserar tillståndet för patientens övre luftvägar andetag för andetag och tillför tryck inom de tillåtna gränserna enligt graden av obstruktion.

Finns i apparaterna AirSense 10 AutoSet och AirSense10 AutoSet for Her.

AutoSet for Her

Den nya algoritmen i AirSense 10 AutoSet for Her baseras på ResMeds AutoSet-algoritm och levererar behandlingsrespons som har anpassats till de symptom som är typiska för obstruktiv sömnapné (OSA) hos kvinnor.

Forskning har visat att kvinnor med OSA har högre motstånd i de övre luftvägarna än OSA-patienter i allmänhet1, vilket är anledningen till att AutoSet for Her-algoritmen har utformats för att vara känsligare för flödesbegränsning.

Till följd av detta tillför algoritmen försiktigare ändringar av behandlingstrycket för att minimera risken för sömnstörningar. AutoSet for Her-algoritmen justerar även automatiskt det lägsta AutoSet-trycket om flera apnéer inträffar under ett visst tröskelvärde.

Finns i AirSense 10 AutoSet for Her.

VAuto-funktion

En självjusterande bilevel-funktion som ger behaglig behandling till OSA-patienter som eventuellt behöver högre tryckstöd. Utifrån AutoSet-algoritmen, som inkluderar naturlig komfort tack vare Easy-Breathe vågform, justerar VAuto grundtrycket för att hålla luftvägen öppen samtidigt som ett fast tryckstöd bibehålls.

Finns i AirCurve 10 CS PaceWave och AirCurve 10 VAuto.

S-funktion

S-funktionen är perfekt för CPAP-patienter som inte uppvisar compliance, den har ett fast tryck, och är utformad för att ge effektiv, behaglig behandling för flera olika typer av patienter. I S-funktion kan du ställa in två behandlingstryck – ett för inandning (IPAP) och ett för utandning (EPAP). Apparaten registrerar när patienten andas in och ut och levererar lämpliga trycknivåer därefter. Skillnaden mellan IPAP- och EPAP-nivåerna bidrar till att fastställa tidalvolymen. (För relaterade funktioner, se Triggning och cykling, TiControl™ och Easy-Breathe.)

Finns i AirCurve 10 S.

Tekniska funktionerAutoSet Response™-funktion

ResMeds AutoSet-algoritm ger nu möjlighet till ytterligare behandlingsanpassning med den nya AutoSet Response-funktionen, som erbjuder alla fördelarna med den förbättrade AutoSet-algoritmen samt mjukare tryckökningar för extra komfort.

För patienter som är känsliga för snabba tryckändringar under behandlingen kan AutoSet Response ställas in på antingen Standard eller Soft (mjuk). Om funktion ställts in på Soft (mjuk) får patienten mjukare tryckändringar under behandlingen.

Patienter som använder funktionen AutoSet Response kan fortfarande dra nytta av fördelarna med ResMeds AutoSet-teknik, inklusive detektion av central sömnapné (CSA).

Finns i AirSense 10 AutoSet och AirSense 10 AutoSet for Her.

AutoRamp™-funktion

Den nya AutoRamp-funktionen med detektion av insomning bidrar till att göra behandlingen behaglig från det ögonblick då patienten startar apparaten. Rampfunktionen har byggts in i ResMeds AirSense 10-apparater och aktiveras automatiskt, så du behöver inte längre ägna tid åt att justera rampinställningen för varje patient.

AutoRamp sätter igång så fort patienten startar apparaten och tillför ett lägre starttryck för att patienterna lättare ska kunna somna. Genom att använda den unika funktionen för detektion av insomning känner AutoRamp av att patienten har somnat och börjar sedan gradvis och på ett behagligt sätt att öka trycket till den ordinerade nivån. Det innebär att patienter tillförs det ordinerade trycket så fort de somnar.

Ramptiderna anpassas automatiskt till varje patients individuella sömnmönster, så AutoRamp ger patienterna en individanpassad start på behandlingen och gör det mesta av varje värdefull sekund under behandlingstiden.

Finns i , AirSense 10 AutoSet och AirSense 10 AutoSet for Her.

Detektion av central sömnapné (CSA)

Detektion av CSA sker med hjälp av FOT-teknik (Forced Oscillation Technique) som fastställer huruvida en patients luftväg är öppen eller stängd under en apné. När en apné har detekterats tillförs små trycksvängningar (1 cm H2O peak-to-peak vid 4 Hz) till det aktuella utrustningstrycket. Algoritmen för CSA-detektion använder sig av det resulterande flödet och trycket (som fastställs vid masken) för att mäta huruvida luftvägen är öppen eller stängd.

Finns i alla AirSense 10-apparater.

Detektion av Cheyne-Stokes respiration (CSR)

Cheyne-Stokes respiration (eller Cheyne-Stokes andning) är en typ av sömnrelaterad andningsstörning som karaktäriseras av periodiskt tilltagande och avtagande andning som leder till variationer i blodsyremättnad.

ResMeds nya funktion för detektion av Cheyne-Stokes respiration (CSR) hjälper dig att identifiera patienter som använder behandlingsapparater med fast eller självjusterande tryck, men som eventuellt uppvisar andningsmönster som tyder på CSR. Den intelligenta algoritmen övervakar kontinuerligt patientens andningsmönster under hela natten, kontrollerar cykellängder och söker efter indikationer på CSR.

Finns i alla AirSense 10-apparater.

CPAP-läge

Kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) är en typ av behandling som tillför tryckluft på en fast nivå under hela natten så att patientens luftvägar hålls öppna för att han/hon inte ska sluta andas i sömnen.

Finns i alla AirSense 10- och AirCurve 10-apparater.

Easy-Breathe-funktion

Den intelligenta Easy-Breathe-vågformen återskapar en patients individuella andningsmönster så att andningen känns naturligare och behandlingen upplevs som mer behaglig.

Trycklättnad vid utandning (EPR™)

Trycklättnad vid utandning (EPR) är avsedd att göra behandlingen behagligare genom att bibehålla optimal behandling för patienten under inandningen och sänka det masktryck som tillförs under utandningen.

Finns i alla AirSense 10-apparater.

Läckagehantering

Apparaterna i AirCurve 10-serien övervakar och kompenserar för läckage genom att ständigt och automatiskt justera grundflödet. Detta möjliggör tillförlitlig tillförsel av behandlingstryck samtidigt som synkroni mellan patient och apparat upprätthålls. (För relevanta algoritmer, se Vsync.)

Finns i alla AirCurve 10-apparater.

Ramp

Ramp är konstruerad för att göra behandlingsstarten behagligare och finns i alla funktioner. Ramptiden är den period under vilken trycket gradvis ökas från ett lägre och behagligare starttryck till det ordinerade behandlingstrycket.

Finns i alla AirSense 10- och AirCurve 10-apparater.

Rapportering av andningsansträngningsrelaterad uppvakning (RERA)

RERA är perioder då ökad andningsansträngning leder till att patienten vaknar.4 Dessa flödesbaserade RERA-händelser loggas och sparas som sammanfattningsdata och/eller detaljerade data och kan sedan visas i ResMeds molnbaserade patienthanteringssystem, AirView™.

RERA-rapportering finns tillgänglig i alla funktioner i AirSense 10 AutoSet for Her. (Se Unik behandling för kvinnor).

Finns i AirSense 10 AutoSet for Her.

TiControl - reglering av inspirationstid

Ti-Control är en unik funktion hos ResMeds bilevelapparater som ger dig möjlighet att ställa in max- och minimigränser för den tid som apparaten spenderar i IPAP. De lägsta och högsta gränsvärdena ställs in på endera sidan av patientens ideala spontana inandningstid, vilket ger patienten en chans att växla spontant till EPAP.

Minimitidsvärdet ställs in via Ti Min-parametern och maximitidsvärdet ställs in via Ti Max-parametern.

TiControls Ti max- och Ti min-parametrar spelar en betydande roll när det gäller att maximera synkroniseringen genom att träda in på ett effektivt sätt för att vid behov begränsa eller förlänga inandningstiden. Detta garanterar synkronisering även vid avsevärda mask- och/eller munläckor.

VSync samverkar med TiControl och säkerställer andetagsdetektion (synkronisering mellan patient och apparat) även i fall av högt läckage.

Triggning och cykling

Under normala förhållanden triggar (initierar IPAP) och cyklar (avslutar IPAP och övergår till EPAP) apparaten allteftersom den detekterar förändringar i patientflödet. Detektion av patientandetag förbättras genom ResMeds automatiska läckagehantering. Dessutom är apparaten försedd med en justerbar trigger-/cykelkänslighetsfunktion som optimerar registreringsnivån med hänsyn till patientens tillstånd.

Finns i alla AirCurve 10-apparater.

Vsync

Vsync är en algoritm för läckagehantering som kompenserar för oavsiktligt maskläckage så att patienterna tillförs det ordinerade behandlingstrycket.

Finns i alla AirCurve 10-apparater.

Climate Control

Climate Control är ett intelligent system som reglerar befuktaren HumidAir™ och den uppvärmda ClimateLineAir-slangen så att konstanta och behagliga temperatur- och fuktighetsnivåer tillförs under behandlingen.

Automatisk justering

Befuktaren och den uppvärmda ClimateLineAir-slangen regleras av Climate Control-algoritmen för att en konstant fuktighetsnivå och temperatur ska levereras. Systemet anpassas automatiskt till förändringar i:

- omgivningstemperatur och fuktighetsvärden

- flödet till följd av tryckändringar

- flödet till följd av läckage vid mask eller mun

Inställningen Climate Control Auto

När de används i kombination med HumidAir™ uppvärmd befuktareoch ClimateLineAir™ uppvärmd slang har apparaterna konstruerats så att de automatiskt tillför behandling vid behagligast möjliga temperatur- och fuktighetsnivå – tack vare ResMeds förbättrade Climate Control Auto-alternativ. Man behöver inte ändra några inställningar eller navigera komplicerade menyer.

Climate Control – manuell inställning

För patienter som vill ha mer kontroll över inställningar ger Climate Controls manuella inställning patienterna möjlighet att justera temperatur och fuktighetsnivå till den inställning som passar dem bäst.

I Climate Controls manuella inställning kan slangens temperatur och fuktighetsnivå ställas in oberoende av varandra, men skydd mot kondens kan dock inte garanteras.

Slangtemperatur

Om luften i masken känns för varm eller kall kan patienten justera temperaturen till en behaglig nivå, eller stänga av den helt. Slangens temperatur kan ställas in mellan 16 och 30 °C.

Temperatursensorn som är placerad vid maskänden av den uppvärmda ClimateLineAir-slangen gör att systemet automatiskt kan reglera temperaturen hos den luft som tillförs patienten. Detta garanterar att temperaturen hos den luft som levereras till patienten inte faller under den inställda minimitemperaturen och på detta sätt blir patientens andning så behaglig som möjligt.

Fuktighetsnivå

Befuktaren tillför fukt till luften och har utformats i syfte att göra behandlingen behagligare. Om patienten upplever torrhet i näsa eller mun ska fuktighetsnivån ökas. Om fukt bildas i patientens mask ska fuktighetsnivån sänkas.

Fuktighetsnivån kan ställas in på Av (Off) eller mellan 1 och 8, där 1 är den lägsta och 8 den högsta fuktighetsinställningen.

För varje befuktarinställning levererar Climate Control-systemet en konstant mängd vattenånga, eller absolut fuktighet, till patientens övre luftväg.

Finns i alla AirSense 10- och AirCurve 10-apparater.

För ett helintegrerat system för patientvård, ordinera ResMed Air Solutions-produkter.

Referenser

 • 01

  Mohsenin V. Gender differences in the expression of sleep-disordered breathing: role of upper airway dimensions. Chest 2001, 120(5): 1 442-7.

 • 02

  Oldenburg O, et al. Adaptive servoventilation improves cardiac function and respiratory stability. Clin Res Cardiol. 2011 Feb;100(2):107-15

 • 03

  Bitter, T. et al. Adaptive servo-ventilation in diastolic heart failure and Cheyne-Stokes respiration. Eur Respir J, 2010. 36(2):385-392.

 • 04

  Phillips B & Kryger, MH, Chapter 92, Management of Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome: An Overview; In Principles and Practice of Sleep Medicine, M Kryger, D Roth and W Dement, Editors. 2005, Elsevier Saunders: Philadelphia. P. 1109-1121.