ResMeds användarvillkor: villkor: ResMed
Användarvillkor
Patienter och familjer > Användarvillkor

Användarvillkor

Gäller från och med: 1 oktober 2012

Välkommen till en ResMed-webbplats, inklusive men inte begränsat till www.wakeuptosleep.com, www.resmedcpaptoday.com, www.healthysleep.com eller www.resmed.com (tillsammans "webbplatsen"). Läs dessa villkor ("användarvillkoren") noga, då de anger de viktiga termer du behöver känna till om den här webbplatsen. I dessa användarvillkor syftar termerna "du" och "din/ditt/dina" på den person som använder denna webbplats. Termerna "vi," "vår/vårt/våra," "oss" och "ResMed" avser alla ResMed Corp., ett Minnesota-bolag med huvudkontor i Kalifornien, dess moderbolag ResMed Inc., ett Delaware-bolag med huvudkontor i Kalifornien och ResMed Corps dotterbolag, organiserade enligt lagarna i olika delstater och länder och med verksamhet i Kalifornien, USA eller i andra lagstiftningsområden.

Användningen av denna webbplats regleras av användarvillkoren. Genom att använda denna webbplats förbinder du dig att följa dessa användarvillkor. Använd inte denna webbplats om du inte accepterar något av dessa användarvillkor.

Värdservrarna för denna webbplats finns i USA, och alla personuppgifter du förser oss med kommer att hanteras av ResMed i USA. Om du vill ha information om hur vi använder, bearbetar och tillgängliggör personuppgifter som vi kan komma att inhämta om dig kan du läsa vår sekretesspolicy, som finns här ("sekretesspolicyn"). ResMed gör inga utfästelser och lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen som är tillgänglig på denna webbplats. ResMed gör inga utfästelser om några tredjepartswebbplatser som kan nås via länkar från denna webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner du att delstaten Kaliforniens lag, utan hänsyn till dess principer för motstridiga lagparagrafer, kommer att styra allt samröre mellan dig och ResMed avseende din användning av denna webbplats.

Ansvarsfriskrivning för akuta sjukdomstillstånd

ANVÄND INTE DENNA WEBBPLATS FÖR MEDICINSKA AKUTTJÄNSTER. I EN NÖDSITUATION SKA DU RINGA 112 ELLER DITT LOKALA LARMNUMMER.

Medicinska ansvarsfriskrivningar

DET INNEHÅLL (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN) SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS ENDAST I INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSSYFTE OCH ERSÄTTER INTE VÅRDGIVARES YRKESMÄSSIGA BEDÖMNING FÖR DIAGNOS OCH BEHANDLING AV PATIENTER. RESMED GER INGEN MEDICINSK RÅDGIVNING OCH TILLHANDAHÅLLER INTE HELLER VÅRD- ELLER DIAGNOSTIKTJÄNSTER. DESSUTOM UPPSTÅR INTE GENOM ANVÄNDNING AV DET INNEHÅLL SOM INHÄMTATS VIA DENNA WEBBPLATS NÅGOT LÄKAR-/PATIENTFÖRHÅLLANDE.

Om du förlitar dig på information och innehåll som inhämtas av dig på eller via denna webbplats gör du det helt på egen risk. Varken vi eller de som levererar innehåll till oss ("innehållsleverantörer") har skadeståndsskyldighet eller ansvar för sak- eller personskador (inklusive dödsfall) som drabbar dig, andra personer eller egendom som uppstår genom användning av information, idéer eller anvisningar i innehållet.

Vi ger dig inga råd i frågor som rör medicinsk behandling, och innehållet är endast ämnat att vara en resurs och ett informationsverktyg. Rådgör alltid med en läkare eller annan behörig vårdgivare om du har frågor om ett sjukdomstillstånd. Bortse aldrig från yrkesmässig medicinsk rådgivning eller vänta med att söka sådan på grund av något du har sett eller läst på den här webbplatsen. Vi är inte vårdgivare och kommer inte att diskutera eller ge dig råd om frågor som rör medicinsk behandling.

Immateriella rättigheter

Äganderätt

Allt innehåll, all text, alla bilder, alla data, all information och annat material som visas, är tillgängligt eller finns på denna webbplats ("innehåll"), inklusive immateriella rättigheter till sådant innehåll (utan begränsning inräknat varumärken och upphovsrätt) (nedan "immateriella rättigheter"), tillhör ResMed, dess dotterbolag, dess licensgivare eller de fastställda ägarna, och skyddas av tillämpliga lagar om immateriella rättigheter. Du bör utgå från att allt du ser eller läser på denna webbplats är upphovsrättsskyddat om inget annat sägs, och att det inte får användas utan vårt skriftliga tillstånd, utom enligt vad som i övrigt anges i dessa användarvillkor.

Godkänd och förbjuden användning

Du får hämta och skriva ut kopior av innehållet endast för icke-kommersiell, informationsrelaterad, personlig användning, utan någon form av modifiering eller ändring, och endast så länge du följer dessa användarvillkor och tillämpliga lagar. Med undantag för vad som i övrigt uttryckligen kan tillåtas enligt dessa användarvillkor får du inte i övrigt reproducera, sälja, publicera, distribuera, modifiera, uppvisa eller använda någon del av denna webbplats eller innehållet utan skriftligt tillstånd i förväg från oss. Om denna webbplats medger e-postande av visst innehåll eller en länk genom användning av en "e-posta till en vän"-ikon (eller liknande) får du skicka just detta innehåll eller denna länk till andra via e-post, enligt vad som anges. Du samtycker till att inte göra intrång i några immateriella rättigheter eller ta bort eller ändra relaterade rättighetsmeddelanden som finns på denna webbplats eller i innehållet.

Användarinnehåll

Med undantag för vad som anges i vår webbplatssekretesspolicy kommer allt innehåll som du skickar in till denna webbplats eller ResMed, oavsett om det sker direkt eller via en tredjepartswebbplats ("användarinnehåll") att anses vara icke-konfidentiellt och kan visas via denna webbplats för okända personer över hela världen utom ResMeds kontroll, för bläddring, hämtning, utskrift och andra typer av användning av sådana andra personer eller instanser. Du samtycker till att inte skicka in användarinnehåll till denna webbplats eller ResMed utöver användarinnehåll som är fullständigt godkänt för syftet med denna webbplats och dessa användarvillkor, och genom att publicera användarinnehåll på denna webbplats garanterar och intygar du att du äger rättigheterna till användarinnehållet eller på annat sätt är behörig att publicera, distribuera, visa, framföra, överföra eller på annat sätt distribuera användarinnehåll. Du ansvarar för att fastställa i vilken utsträckning det användarinnehåll du skickar in skyddas av tillämpliga lagar om immateriella rättigheter. Du samtycker till att ResMed ska ha, och överlåter härmed till ResMed, en världsomfattande, royaltyfri, evig, oåterkallelig, underlicensierbar, icke-exklusiv rätt och licens att översätta, reproducera, sälja, publicera, distribuera, modifiera, anpassa, uppvisa, framföra, marknadsföra, länka till eller använda, i alla former eller medier, allt användarinnehåll som du skickar in till denna webbplats eller ResMed. ResMed står inte bakom något användarinnehåll eller produkter eller tjänster från tredjeparter som kan visas på denna webbplats. Inget i dessa användarvillkor ska innebära att ResMed åläggs att använda något användarinnehåll som du skickar in eller att tillåta publicering av sådant användarinnehåll på denna webbplats.

Registrering och lösenord

Vid olika tillfällen kan vi kräva eller inte kräva att du har ett lösenord och anger registreringsinformation för att få åtkomst till denna webbplats eller delar av denna webbplats. I den utsträckning vi kräver lösenord och registreringsinformation måste den information du anger vara korrekt, aktuell och fullständig. Om ResMed anser att informationen inte är korrekt, aktuell och fullständig har vi rätt att neka dig tillgång till webbplatsen eller till några av dess resurser och att avsluta eller spärra ditt konto om du har ett. Du ansvarar för att hemlighålla eventuella lösenord du får för att få åtkomst till denna webbplats, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som utförs med hjälp av ditt eller dina lösenord. ResMed ansvarar inte för några förluster som du drabbas av som ett resultat av att någon annan använder ditt lösenord, oavsett om du känner till det eller inte. Du kan hållas ansvarig för alla förluster som ResMed, dess dotterbolag, tjänstemän, chefer, anställda, konsulter, agenter och representanter drabbas av på grund av någon annans användning av ditt konto eller lösenord. Du samtycker till att meddela oss omedelbart om all obehörig användning av ditt eller dina lösenord. Vi förbehåller oss en absolut rätt att inte ge någon person eller instans ett lösenord.

Nedladdningsbar programvara

All ResMed-programvara som görs tillgänglig för hämtning från denna webbplats ("programvara") är ett upphovsrättsligt skyddat verk som tillhör ResMed och/eller dess dotterbolag eller leverantörer. Programvaran görs tillgänglig för hämtning endast för din användning enligt det licensavtal för slutanvändare ("EULA") som är tillämpligt på programvaran, och all reproduktion eller vidaredistribuering av programvaran utöver vad som tillåts i EULA är uttryckligen förbjuden enligt lag, och kan resultera i höga böter och hårda straff. Rättsliga åtgärder kommer att vidtas mot överträdare i största möjliga omfattning. Dessutom är det förbjudet att hämta programvara om du besöker denna webbplats från något av de länder till vilka export av programvara är förbjuden enligt USA:s handelsdepartement. Utan begränsning av ovanstående är kopiering eller reproducering av programvaran till en annan server eller plats för vidare reproducering eller vidaredistribution uttryckligen förbjuden.

Begränsade rättigheter

Den information som hämtas från denna webbplats för eller genom ombud för USA:s regering och/eller dess myndigheter ("USA:s regering") tillhandahålls med begränsade rättigheter. Användning, mångfaldigande eller avslöjande av USA:s regering omfattas av de begränsningar som anges i DFARS 252.227-7013 och FAR 52.227-14 och 48 CFR 52.227-19, beroende på tillämplighet.

Efterlevnad av Digital Millennium Copyright Act

ResMed respekterar rättigheterna för alla upphovsrättsinnehavare och när det gäller detta har vi antagit och infört en policy för att under skäliga omständigheter stänga av användare av denna webbplats som gör intrång i upphovsrättsinnehavares rättigheter. Om du anser att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, var vänlig förse vår upphovsrättsansvarige med följande information som krävs enligt Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. avsnitt 512:

a. En fysisk eller elektronisk signatur för en person som är behörig att företräda ägaren av en ensamrätt som påstås ha kränkts.

b. Identifiering av det upphovsrättsligt skyddade verk som påstås ha kränkts, eller, om ett enskilt meddelande omfattar flera upphovsrättsligt skyddade verk, en representativ lista över sådana verk.

c. Identifiering av det innehåll som påstås göra intrång eller vara föremål för den kränkande aktiviteten och som ska tas bort eller som ska göras icke-tillgängligt samt den information som rimligen är tillräcklig för att ResMed ska kunna hitta innehållet.

d. Information som rimligen är tillräcklig för att ResMed ska kunna kontakta klaganden.

e. En redogörelse för att klaganden har goda skäl att tro att användning av innehållet på det sätt som klagomålet avser inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dennes agent eller enligt lag.

f. En redogörelse för att informationen i meddelandet är korrekt och ett rättsligt bindande intygande om att klaganden är behörig att företräda innehavaren av en ensamrätt som påstås kränkas.

Angående frågor om upphovsrätt enligt Digital Millennium Copyright Act, var god kontakta ResMeds upphovsrättsansvarige på:

Vice President, General Counsel – Americas

ResMed Corp. Legal Department

Copyright Agent

ResMed Corp.

9001 Spectrum Center Blvd.

San Diego, CA 92123

Telefon: (877) 389-8868

privacy@resmed.com

Administration av webbplatsen

Rutiner och avgifter för åtkomst

Din användning av denna webbplats ska ske i enlighet med alla procedurer, former, format, tillgängliggöranden och drifttider som kan fastställas, anges eller ändras av ResMed efter eget gottfinnande. Du är ansvarig för all programvara och maskinvara samt alla anslutningar, avgifter, utgifter, kostnader och skatter som krävs för att du ska kunna få åtkomst till eller använda denna webbplats.

För närvarande tar vi inte ut någon avgift för användningen av denna webbplats (detta inkluderar dock inte prenumerationsbaserade eller andra tjänster som erbjuds där, vilka kommer att omfattas av ett särskilt avtal), men vi förbehåller oss rätten att införa eller ändra avgifter i samband med användning av denna webbplats (eller delar av denna webbplats) när som helst utan ansvarsskyldighet. Sådana avgifter ska betalas senast trettio (30) dagar efter fakturadatumet om inget annat avtalas mellan dig och ResMed eller om inget annat krävs av ResMed. ResMed ska sträva efter att lämna ett allmänt meddelande på denna webbplats gällande ett eventuellt införande av avgifter eller ändringar av denna webbplats.

Länkning

Om inget annat avtalas mellan dig och ResMed får ingen länkning göras till någon sida på denna webbplats med undantag för en direktlänk till toppnivåsidan (till exempel  http://www.wakeuptosleep.org/) utan ramar. Dessutom måste alla länkningar till denna webbplats omedelbart följas av ett meddelande till ResMed via e-post till privacy@resmed.com. Vidare kan ResMed, om ResMed bedömer ditt sätt att länka till denna webbplats som olämpligt, välja att ta bort länken eller att meddela dig om borttagning eller ändring av den olämpliga länken, och du samtycker till att förbinda dig att följa alla ResMeds krav avseende detta

Tillgång till webbplatsen

Även om ResMed strävar efter att hålla webbplatsen ständigt tillgänglig kan det hända att den ibland inte kan nås, av olika skäl inklusive utan begränsning rutinmässigt underhåll. Du förstår och bekräftar att tillgången till webbplatsen beroende på omständigheter både inom och utom ResMeds kontroll kan avbrytas, försenas eller upphöra vid olika tillfällen. ResMed har rätt att när som helst ändra eller dra in valfri aspekt av eller funktion hos webbplatsen, inklusive men inte begränsat till innehåll, tillgänglighetstider och utrustning som krävs för åtkomst eller användning.

Import-/exportkontroll

Du samtycker till att inte skicka in något användarinnehåll till denna webbplats eller utföra någon handling som inbegriper överföring av information avseende något innehåll som strider mot tillämpliga lagar för import-/exportkontroll, spionage eller nationell säkerhet.

Dina skyldigheter

Överensstämmelse

Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar i samband med din användning av denna webbplats. Olämpligt innehåll och beteende.

Användaren får inte befatta sig med, dirigera eller till denna webbplats skicka in något användarinnehåll eller annat material som är olagligt, felaktigt, vilseledande, förskingrat, kränkande, förklenande, nedsättande, obscent, stötande eller på annat sätt anstötligt. Användaren får inte orsaka skada, förlägenhet eller negativ publicitet för ResMed.

Funktionskompatibilitet och missbruk av system

Du får bara skicka in användarinnehåll som är funktionellt och tekniskt kompatibelt med denna webbplats. Du får inte försöka och kommer inte att skada, förvanska, manipulera eller infektera denna webbplats, innehållet eller informations- eller telekommunikationssystem som tillhör ResMed med ett virus eller andra skadliga datorprogram. Du får bara använda denna webbplats för de tillåtna syften som anges i dessa användarvillkor, och kommer inte att missbruka denna webbplats eller utföra andra aktiviteter som kan ha en negativ inverkan på andra personers möjlighet att använda eller dra nytta av denna webbplats. Du får inte använda några tjänster eller resurser som tillhandahålls i anslutning till denna webbplats för att äventyra säkerheten eller manipulera systemresurser och/eller konton. Användning eller distribution av verktyg utformade för att äventyra säkerheten (till exempel program för att gissa lösenord, knäckningsverktyg eller verktyg för nätverksavsökning) är strängt förbjuden. Om du blir inblandad i kränkningar av systemsäkerheten förbehåller sig ResMed rätten att ge information om dig till systemadministratörer på andra platser och till polismyndigheter för att hjälpa dem att åtgärda säkerhetsproblem.

Ditt samarbete och din meddelandeskyldighet

Du samtycker till att samarbeta vid alla rimliga förfrågningar från ResMed och till att meddela ResMed omedelbart om du upptäcker några faktiska eller misstänkta brott mot dessa användarvillkor från din sida eller obehörig användning eller missbruk av denna webbplats.

GARANTIFRISKRIVNINGAR

DENNA WEBBPLATS, DESS INNEHÅLL OCH DESS LÄNKAR TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ANVÄNDS HELT PÅ DIN EGEN RISK, I DEN HÖGSTA GRAD SOM ÄR MÖJLIG ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. RESMED FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AV ALLA SLAG, GÄLLANDE DENNA WEBBPLATS (INKLUSIVE DESS INNEHÅLL, MASKINVARA, PROGRAMVARA OCH LÄNKAR), INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SÄLJBARHET, ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, RESULTAT, RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET, TILLGÄNGLIGHET, KOMPATIBILITET, SÄKERHET OCH AVSAKNAD AV DATORVIRUS. OM DET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG INTE ÄR TILLÅTET ATT UNDANTA VISSA AV ELLER ALLA DE OVANSTÅENDE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FRÅN ATT GÄLLA DIG KOMMER OVANSTÅENDE UNDANTAGANDEN ATT GÄLLA DIG ENLIGT VAD SOM MAXIMALT TILLÅTS I TILLÄMPLIG LAG.

Begränsningar av ansvarsskyldighet och kompensation

RESMEDS HELA ANSVARSKYLDIGHET OCH DIN ENDA KOMPENSATION VID EVENTUELLA TVISTER MED RESMED (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN) ÄR ATT AVSLUTA DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. RESMED OCH DESS LEVERANTÖRER SKA INTE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖR SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE SOM UPPKOMMER GENOM DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER FÖR NÅGRA ANDRA ANSPRÅK SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERADE TILL DIN ANVÄNDNING ELLER REGISTRERING HOS RESMED. DESSA UNDANTAG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDMÄSSIGA SKADOR ELLER SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE INKLUDERAR UTAN BEGRÄNSNING SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV INKOMSTER, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV GOODWILL, ARBETSSTOPP, DATORHAVERI ELLER -FELFUNKTION ELLER ANDRA AFFÄRSMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖRLUSTER, ÄVEN OM RESMED HADE UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL DETTA OCH UTAN HÄNSYN TILL DEN JURIDISKA ELLER SEDVANERÄTTSLIGA TEORI SOM ANSPRÅKET ÄR BASERAT PÅ. EFTERSOM VISSA STATER ELLER LAGSTIFTNINGSOMRÅDEN INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDMÄSSIGA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR SKA RESMEDS OCH DESS LEVERANTÖRERS ANSVARSSKYLDIGHET I SÅDANA STATER ELLER LAGSTIFTNINGSOMRÅDEN BEGRÄNSAS TILL DEN OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG. RESMED STÅR VARKEN BAKOM ELLER LÄMNAR GARANTIER FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ERBJUDS VIA DENNA WEBBPLATS OCH KOMMER INTE ATT VARA DELAKTIGT I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGT FÖR ÖVERVAKNING AV NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTER SOM TILLHANDAHÅLLER PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. UNDER ALLA FÖRHÅLLANDEN KOMMER, OM NÅGRA AV DE OVANSTÅENDE BESTÄMMELSERNA I DETTA AVSNITT INTE ÄR VERKSTÄLLBARA I ETT TILLÄMPLIGT LAGSTIFTNINGSOMRÅDE, RESMEDS MAXIMALA ANSVARSSKYLDIGHET ATT VARA BEGRÄNSAD, ENLIGT RESMEDS EGET GOTTFINNANDE, TILL ANTINGEN (1) KORRIGERING ELLER BORTTAGNING AV INNEHÅLL ELLER LÄNKAR SOM ÄR FELAKTIGA ELLER (2) ÅTERBETALNING AV EVENTUELLA AVGIFTER FÖR DENNA WEBBPLATS SOM RESMED MOTTAGIT FRÅN DIG.

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla ResMed och dess dotterbolag, tjänstemän, chefer, anställda och uppdragstagare skadeslösa mot alla krav, anspråk, skadestånd, ansvarsskyldigheter, utgifter eller men, inklusive advokatarvoden, som uppkommer i samband med din användning av denna webbplats, onlineagerande, brott mot dessa användarvillkor eller samröre eller transaktioner med andra personer som är en följd av användningen av denna webbplats.

Diverse

Tredjepartwebbplatser och annan information

På denna webbplats kan det som en service till dig finnas innehåll, länkar och annan information som tillhandahållits av tredjeparter som ResMed inte har någon kontroll över eller något ansvar för samt översättningar av detta som ResMed kan ombesörja. ResMed har ingen skyldighet att övervaka, kontrollera eller begränsa användningen av denna webbplats eller tredjepartswebbplatser som kan nås via länkar på denna webbplats. Dessa andra webbplatser står inte under ResMeds kontroll, och du bekräftar (oavsett om sådana webbplatser på något sätt är kopplade till ResMed eller inte) att ResMed inte är ansvarigt för riktigheten, efterlevnaden av upphovsrätt, lagenligheten, anständigheten eller någon annan aspekt av innehållet på sådana webbplatser. Inkluderandet av en sådan länk innebär varken ett godkännande av någon webbplats från ResMeds sida eller någon anknytning till dem som driver den.

Särskilda villkor

Vid olika tillfällen kan du i samband med din användning av och/eller åtkomst till innehåll som finns på vissa delar av denna webbplats behöva samtycka till policyer eller villkor utöver dessa användarvillkor. Du ska noga läsa igenom alla sådana ytterligare villkor innan du använder sådant innehåll eller sådana delar av denna webbplats. Sådana eventuella villkor varken ändrar eller ersätter dessa användarvillkor avseende användning av denna webbplats, om inget annat uttryckligen anges.

Sekretesspolicy

ResMed värnar om sekretessen och har tagit fram en policy för att hantera sekretessfrågor. Du hittar den aktuella sekretesspolicyn här. Sekretesspolicyn införlivas härmed genom omnämnande i dessa användarvillkor och utgör en del av dessa användarvillkor.

Tvistlösning; tillämplig lag och forum

I fråga om alla eventuella tvister som uppstår genom eller i samband med denna webbplats eller dessa användarvillkor (inklusive, utan begränsning, sekretesspolicyn) samtycker du och ResMed till att förhandla i god tro och göra rimliga ansträngningar för att samarbeta med den andra parten för att nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning.

ResMed har ingen skyldighet att bli inblandad i eventuella tvister mellan en användare och någon annan person. Denna webbplats, dessa användarvillkor och eventuella tvister som uppstår i samband med dem ska utan undantag regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i staten Kalifornien utan hänsyn till dess principer för motstridiga lagparagrafer. ResMed och du samtycker till att alla tvister som uppkommer under dessa användarvillkor ska drivas av dig som enskild person, och inte som en målsägande eller gruppmedlem i någon påstådd grupptalan, och ska lösas genom konfidentiell bindande skiljedom verkställd av American Arbitration Association ("AAA") i San Diego, Kalifornien eller annat forum som du och ResMed kommer överens om, enligt Commercial Arbitration Rules ("regler") för AAA av en ensam skiljeman som utses genom överenskommelse mellan dig och ResMed och bekräftas i enlighet med reglerna. Om AAA inte behandlar konsumentaffärstvister vid det aktuella tillfället får ResMed välja en annan skiljeinstans efter eget gottfinnande. Skiljedomarens utslag ska vara bindande och kan avges som en dom i en domstol med behörig jurisdiktion. Du samtycker till att ResMed har rätt till ett preliminärt förbudsföreläggande i den utsträckning som tillåts i lag för att genomdriva villkor i dessa användarvillkor i väntan på en slutlig skiljedom.

Ändring av användarvillkoren osv.

Dessa användarvillkor och sekretesspolicyn som omnämns här utgör hela avtalet mellan dig och ResMed med avseende på deras sakinnehåll och ersätter alla tidigare avtal eller meddelanden. Dessa användarvillkor kan ändras vid olika tillfällen. ResMed kommer att sträva efter att publicera ett meddelande om eventuella ändringar av dessa användarvillkor under en period av trettio (30) dagar efter ändringarna. Därför bör du granska dessa användarvillkor emellanåt, minst var trettionde (30:e) dag. Din fortsatta användning av denna webbplats efter ResMeds meddelande om ändring av dessa användarvillkor ska utgöra ditt accepterande av de ändrade användarvillkoren. Om några villkor eller bestämmelser i dessa användarvillkor skulle visa sig vara ogiltiga, olagliga eller på annat sätt inte verkställbara ska detta inte påverka de andra villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, eller dessa användarvillkor som helhet, utan sådana villkor eller bestämmelser ska anses ändrade i den utsträckning som krävs för att göra sådana villkor eller bestämmelser verkställbara, och ResMeds och dina rättigheter och skyldigheter ska tolkas och verkställas i enlighet med detta, så att den avsikt och de överenskommelser som anges i dessa användarvillkor bevaras i största tillåtna omfattning. Dina skyldigheter enligt dessa användarvillkor ska fortsätta att gälla även efter upphörandet av din användning av denna webbplats, innehåll på denna webbplats eller dessa användarvillkor.

Kontaktinformation

Om du har frågor om dessa användarvillkor eller den här webbplatsen är du välkommen att kontakta oss via e-post på privacy@resmed.com