ResMeds garantiinformation | ResMed
ResMeds garantiinformation för alla produkter
Patienter och familjer > Hjälp > Behandling och underhåll > ResMeds garantiinformation för alla produkter

ResMeds garantiinformation för alla produkter

Letar du efter ResMeds garantiinformation för din mask, CPAP-utrustning eller någon annan ResMed-produkt? Se ytterligare information nedan eller kontakta vår kundtjänst om du har frågor om ResMed-garantier.

Begränsad garanti

ResMed Ltd (hädanefter kallat "ResMed") garanterar att din ResMed-produkt är felfri med avseende på material och utförande från och med inköpsdagen för nedan angivna tidsperiod.

Produkt Garantiperiod
 • Masksystem (inkl. maskram, mjukdel, huvudband och  slangar), med undantag för engångsprodukter
 • Tillbehör – med undantag för engångsprodukter
 • Fingerpulssensorer av Flex-typ
 • Vattenbehållare för befuktare (ej återanvändbara)
90 dagar
 • Batterier för användning i ResMeds interna och externa batterisystem
6 månader
 • Fingerpulssensorer av Clip-typ
 • Datamoduler för CPAP- och bilevel-apparater
 • Oximetrar och oximeteradaptrar för CPAP- och bilevel-apparater
 • Befuktare* och rengöringsbara vattenbehållare för befuktare (återanvändbara)
 • Titreringskontrollutrustningar
1 år
 • CPAP-, bilevel- och ventilationsapparater (inkl. externa strömförsörjningsenheter)
 • Batteritillbehör*
 • Bärbara utrustningar för diagnostik/screening
2 år
 • Narval CC™ dentalt hjälpmedel*
2 år**

*Garantiperioden kan variera för tillbehör.

**• Under garantiperioden kommer ResMed att reparera eller byta ut (helt efter eget gottfinnande) alla Narval-hjälpmedel och tillbehör som täcks av garantin vid förekommande fel eller brister avseende material och utförande, enligt de villkor, bestämmelser och undantag som anges i garantin.

• Reparationsarbete under garanti får endast utföras av en ResMed-anläggning eller en auktoriserad ResMed-partner.

• ResMed ska inte hållas ansvarigt under denna garanti för eventuella färgförändringar som kan uppstå med tiden eller skador som orsakas av husdjur, eller någon följdskada som uppstår ur ett fel.

• Garantiperioden är 24 månader från tillverkningsdatum för Narval-hjälpmedel och 12 månader för de tillbehör som medföljer ett hjälpmedel.

• För att garantin ska gälla måste båda skenorna med länkarmar, gipsmodeller och bettregistreringar återlämnas till ResMed.

• Garantin upphör att gälla om:

- Narval-hjälpmedlet eller tillbehöret modifierats av en icke ResMed-auktoriserad tekniker, eller av annan utomstående part,

- Narval-hjälpmedlet eller tillbehöret inte användes enligt bruksanvisningarna, och/eller,

- om du fått reparativ tandvård eller om du modifierat tänderna under garantiperioden.

Denna garanti kan inte överlåtas. Om produkten visar sig vara bristfällig under normala användningsförhållanden, kommer ResMed att efter eget gottfinnande reparera eller byta ut den defekta produkten eller delar av produkten.

Denna begränsade garanti omfattar inte: a) skador som uppstår till följd av otillbörlig användning, missbruk, modifiering eller ändring av produkten, b) reparationer som utförts av en serviceorganisation som inte uttryckligen erhållit tillstånd av ResMed att utföra sådana reparationer, och c) skada eller kontamination som uppstår till följd av cigarett-, pip-, cigarrök eller annan form av rök och d) andra enheter och andra masker eller tillbehör.

Garantin ogiltigförklaras om produkten säljs eller säljs på nytt utanför det område där den ursprungligen inköptes. Garantianspråk på defekt produkt måste lämnas av den ursprungliga köparen på inköpsstället. Denna garanti ersätter alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier, inkl. underförstådd garanti beträffande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Vissa områden eller länder tillåter inte tidsbegränsningar för en underförstådd garanti och ovanstående begränsning kan av denna anledning eventuellt inte komma att beröra dig.