ResMed melder om økonomiske rekordresultater for kvartalet som endte 30. september 2013

SAN DIEGO, 2. okt. 2013 –    ResMed (NYSE: ResMed melder om økonomiske rekordresultater for kvartalet som endte 30. september 2013.  Omsetning for kvartalet som endte   30. september 2013 varUSD 357,7 millioner, en økning på 5 % (en økning på 4 % på konstant valuta-grunnlag) i løpet av kvartalet som endte30. september 2012.  Når det gjelder kvartalet som endte   30. september 2013, var nettoinntektenUSD 80,9 millioner, en økning på 14 % sammenlignet med kvartalet som endte30. september 2012.  Utvannet fortjeneste per aksje for kvartalet som endte   30. september 2013 varUSD 0,56, en økning på 14 % sammenlignet med kvartalet som endte30. september 2012.

Salgsmessige, generelle og administrative utgifter var&  USD 101,3 millioner   for kvartalet som endte30. september 2013, en økning påUSD 3,0 millioner, eller 3 % (en økning på 4 % på konstant valuta-grunnlag) sammenlignet med kvartalet som endte30. september 2012. Salgsmessige, generelle og administrative kostnader var 28,3 % av omsetningen i kvartalet som endte&  30. september 2013, sammenlignet med 28,9 % for kvartalet som endte30. september 2012.  Salgsmessige, generelle og administrative utgifter bedret seg som følge av kursfallet for den australske dollaren mot den amerikanske dollaren.

FoU-utgifter var&  USD 27,4 millioner for kvartalet som endte30. september 2013, eller 7,7 % av omsetningen. FoU-utgifter økte med 1 % (en økning på 9 prosent på kontant valuta-grunnlag) sammenlignet med kvartalet som endte& 30. september 2012. FoU-kostnader bedret seg som følge av kursfallet for den australske dollaren mot den amerikanske dollaren.

Summen av avskrevne oppkjøpte immaterielle aktiva var   USD 2,4 millioner(USD 1,8 millioner, netto etter skatt) i løpet av kvartalet som endte30. september 2013. Aksjebaserte kompensasjonskostnader påløp i løpet av kvartalet som endte   30. september 2013 påUSD 10,8 millioner(USD 8,8 millioner, netto etter skatt) og bestod av utgifter forbundet med aksjeopsjoner, bundne aksjeenheter og ansattaksjekjøpsordningen vår.  

Mick Farrell, CEO, kommenterte "  I første kvartal av regnskapsåret 2014, økte omsetningen i Amerikamed 4 % i forhold til foregående års kvartal, tilUSD 201,5 millioner. Omsetning utenfor   AmerikavarUSD 156,2 millioner, en økning på 5 % på konstant valuta-grunnlag, i løpet av det foregående årets kvartal.  Global omsetningsvekst var hovedsakelig drevet av omsetning av mer verdifulle ventilatorer, som S9 AutoSet™ og S9™-bilevel-apparater, mens tilbehør og reservedeler for masker gjorde det spesielt bra dette kvartalet. Driftsfortjenesten for septemberkvartalet var  USD 96,9 millioner, kontantstrøm fra drift varUSD 90,4 millioner, mens bruttomarginen ble utvidet til 63,7 %, alle utviste robuste driftsresultater.

"Vi har fortsatt en utfordrende konkurranseutsatt produktsyklus dette kvartalet.  Vi har nettopp lansert de nye maskeproduktene våre, men var oppmuntret av de tidlige salgstallene våre.  Quattro™ Air er på vei til å bli den beste maskelanseringen noen gang. Swift™ FX Nano, som allerede solgte godt i Europa, ble bare akkurat lansert i USA i september og ble godt mottatt. Vi har en omfattende rekke av produkter planlagt for lansering i løpet av dette regnskapsåret, som gir oss en rekke gode muligheter for robust vekst fremover.

"Mulighetene innenfor søvn- og respirasjonsbehandling er fortsatt attraktive. Vi fortsetter å gi kundene våre de rette løsningene for bedre forvaltning av virksomheten deres samtidig som vi gir dem høykvalitetsprodukter for bedret compliance og pasientbehandling.  Vi er fokusert på fortsettelse av forbedring av livskvaliteten til pasienter som lider av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser og dens tilknyttede komorbiditeter, for eksempel kardiologi og diabetes; respirasjonslidelser, herunder kronisk obstruktiv lungesykdom; forhindring av sykdomsprogresjon og kostnadsbesparelser både for sykehusinnlagte pasienter og polikliniske pasienter."

Videre har styret i dag kunngjort et utbytte for kvartalet på   USD 0,25 per aksje, med registreringsdato19. november 2013, og betalbar den18. desember 2013.  Utbyttet utbetales i amerikansk valuta til aksjonærer med   ResMeds ordinære aksjer omsatt påNew York-aksjebørsen(NYSE).  Innehavere av Chess Depositary Instrument (CDI) omsatt på den australske verdipapirbørsen, mottar et tilsvarende beløp i australsk valuta, basert på vekslingskursen på registreringsdatoen og som gjenspeiler et 10:1-forhold mellom CDI-er  ogNYSE-aksjer.  Fordi de to børsene har forskjellige oppgjørs- og overføringsprosedyrer, blir uten utbytte-periodene før registreringsdatoen forskjellig for ordinære aksjer og for CDI-er.  Uten utbytte-datoen blir   13. november 2013 for CDI-innehavere og15. november 2013for innehavere av ordinære aksjer. Som følge av disse forskjellene har   ResMed   blitt innvilget fritak fra oppgjørsdriftsreglene til ASX, noe som gjør at ResMedkan utsette behandling av konverteringer mellom registre for ordinære aksjer og CDI fra13. november 2013til og med19. november 2013. 

Om ResMed

ResMed er en global leder innenfor utvikling, produksjon og markedsføring av medisinske produkter for diagnose, behandling og administrasjon av respirasjonslidelser, med fokus på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Selskapet satser på å utvikle nyskapende produkter for å forbedre livene til de som lider av disse tilstandene, og for å øke bevisstheten hos pasienter og helsepersonell rundt de potensielt alvorlige helsekonsekvensene av ubehandlede søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Hvis du vil ha mer informasjon om  ResMed, besøkwww.resmed.com.

ResMed vil holde en konferansesamtale kl. 13.30 amerikansk stillehavstid for å diskutere disse kvartalsresultatene. Enkeltpersoner som vil   ha  tilgang til konferansesamtalen, kan gjøre det via ResMedsnettsted påwww.resmed.comeller ved å ringe 847-585-4405 (innenlandssamtale i USA) eller +1 847-585-4405 (utenlandssamtaler) og skrive inn passordkodenr.  35765718. Sett av ekstra tid før du ringer for å gå til nettstedet og laste ned mediespilleren for strømmetjenester (Windows Media Player) som kreves for å lytte til internett-kringkastingen. Nettarkivet av sendingen blir tilgjengelig omtrent 30 minutter etter den direkte samtalen, og er tilgjengelig i to uker. En avspilling av konferansesamtalen kan lyttes til ved å ringe 630-652-3042 (innenlandssamtaler i USA) og +1 630-652-3042 (utenlandssamtaler) og skrive inn konferanse-ID-

Du finner ekstra informasjon ved å kontakte   Constance Bienfait   hos ResMed Inc.,San Diego, på 858-836-5971;Brett Sandercockpå +612-8884-2090, eller ved å besøke selskapets flerspråklige nettsted påwww.resmed.com.

Utsagn i denne utgivelsen som ikke er historiske fakta er ""fremtidsrettede utsagn som følge av Private Securities Ligation Reform Act fra 1995. Disse fremtidsrettede utsagnene, inkludert utsagn vedrørende selskapets fremtidige utbytte, inntjening eller utgifter, nye produktutviklinger og nye markeder for selskapets produkter, er gjenstand for risiko og usikkerhet, som kan føre til at de faktiske resultatene avviker fra de som er anslått eller antydet i de fremtidsrettede utsagnene. Disse risikoene og usikkerhetene drøftes i selskapets årsrapport på skjemaet 10-K for det siste regnskapsåret og i andre rapporter selskapet innrapporterer til det amerikanske kredittilsynet, U.S. Securities & Exchange Commission. Disse rapportene er tilgjengelig på selskapets nettsted.

RESMED INC OG DATTERSELSKAPER

Kondensert konsolidert resultatregnskap (urevidert)

(I USD tusener, unntatt per aksje-data)

   
 

De tre månedene som endte

September 30,

 

2013

2012

     

Nettofortjeneste

$ 357 662

$ 339 731

Solgte varers innkjøpspris

129 680

131 083

Bruttofortjeneste

227 982

208 648

     

Driftskostnader

   

Salg, generelt og administrativt

101 323

98 303

Forskning og utvikling

27 363

27 220

Amortisering av oppkjøpte immaterielle eiendeler

2 412

2 636

Samlede driftskostnader

131 098

128 159

Inntekter fra drift

96 884

80 489

     

Andre inntekter (kostnader), netto:

   

Renteinntekter, netto

6 414

8 471

Annet, netto

(1,228)

1 941

Sum andre inntekter, netto

5 186

10 412

     

Inntekter før inntektsskatt

102 070

90 901

Inntektsskatt

21 140

19 636

Nettoinntekter

$ 80 930

$ 71 265

     

Grunnleggende resultat per aksje

$ 0,57

$ 0,50

Utvannet resultat per aksje

$ 0,56

$ 0,49

     

Grunnleggende aksjer utestående

142 005

142 651

Utvannede aksjer utestående

145 456

146 055

 

RESMED INC OG DATTERSELSKAPER

Kondensert konsolidert balanse (urevidert – i tusener amerikanske dollar)

     
 

September 30,

30. juni

 

2013

2013

Aktiva

   

Omsetningsaktiva:

   

Kontanter og likvide midler

$ 976 574

$ 876 048

Kundefordringer, netto

282 425

318 349

Lagerverdi

175 355

145 847

Forutbetaling, utsatt inntektsskatt og andre likvide midler

123 580

108 605

Samlede likvide midler

1 557 934

1 448 849

Eiendom, driftsmidler, netto

416 745

411 433

Goodwill

283 445

274 829

Andre immaterielle eiendeler

48 673

49 639

Utsatt inntektsskatt og andre ikke-likvide midler

27 838

25 971

Samlede ikke-likvide midler

776 701

761 872

Sum aktiva

$ 2 334 635

$ 2 210 721

Gjeld og egenkapital i aksjeselskap

   

Kortsiktig gjelde:

   

Kreditorer, gjeld

57 125

60 688

Påløpt kostnad

135 847

137 674

Avvikende utbytte

43 908

44 953

Inntektsskatt som skal betales

13 453

30 090

Avvikende inntektsskatt

731

627

Kortsiktig andel av langsiktig gjeld

360 018

300 017

Sum kortsiktig gjeld

611 082

574 049

Gjeld som ikke forfaller i løpet av et år:

   

Avvikende inntektsskatt

14 539

9 895

Avvikende utbytte

12 125

11 928

Inntektsskatt som skal betales

3 564

3 564

Langsiktig andel av langsiktig gjeld

790

769

Sum langsiktig gjeld

31 018

26 156

Sum gjeld

642 100

600 205

Egenkapital i aksjeselskap:

   

Ordinære aksjer

568

568

Konto for beløp innbetalt ved aksjeemisjon til overkurs

1 044 489

1 025 064

Tilbakeholdt overkurs

1 622 093

1 576 641

Egne aksjer

(1 104 906)

(1 083 845)

Akkumulert annen omfattende inntekt

130 291

92 088

Sum egenkapital i aksjeselskap

1 692 535

1 610 516

     

Sum gjeld og egenkapital i aksjeselskap

$ 2 334 635

$ 2 210 721