Behandlings­alternativer for KOLS

Målet ved behandling av stabil KOLS er umiddelbar lindring og reduksjon av virkningene av symptomene, såvel som å redusere risikoen for fremtidige eksaserbasjoner.1 I henhold til global strategi for diagnose, administrering og forebygging av KOLS1, skal alle pasienter som røyker, oppfordres til å slutte.

Veiledningen slår også fast at grunnpilarene i behandlingen er legemidler med bronkodilatatorer og kortikosteroider, for pasienter i alle stadier av sykdommen som drar nytte av lungerehabiliteringsprogrammer.

Tilleggsoksygen kan anbefales for KOLS-pasienter med kronisk respirasjonssvikt som har alvorlig hvilende hypoksemi, som et middel for å forbedre blodoksygennivåene.1

Oksygen og KOLS

Dokumentasjon viser at langtids-oksygenbehandling (LTOT) kan være til fordel for pasienter med KOLS. En Cochrane-gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier fant at LTOT forbedret overlevelsen for KOLS-pasienter med alvorlig hypoksemi.2

Retningslinjer fra American Thoracic Society (ATS) anbefaler også at "pasienter med en sykdom stabilt medikamentelt opptitrert, med PaO2 <7.3kPa (55 mmHg) (svarer til en SaCO2 88%), bør motta LTOT”.

Imidlertid viser studier at oksygen ikke er til hjelp ved hyperkapni forårsaket av svikt i det ventilatoriske systemet som en langsiktig konsekvens av KOLS, dvs. respirasjonssvikt type 2.4

NIV-ventilasjon i behandling av KOLS

Nyere studier har vist at ikke-invasiv ventilasjon (NIV) i hjemmet ved bruk av adekvat trykkstøtte hos stabile hyperkapniske KOLS-pasienter, kan redusere antallet sykehusinnleggelser og bedring når det gjelder dødelighet.5

Utgivelsen av en banebrytende studie i Lancet Respiratory Medicine fant at pasienter med kronisk stabil KOLS, som ble gitt NIV-behandling i hjemmet, hadde forbedret overlevelse og livskvalitet.5

Studien med 195 pasienter med stabil GOLD-stadium IV-KOLS med standardbehandling, randomiserte pasienter til en kontrollgruppe eller til NIV-behandling med mål å skulle redusere baseline-Pace₂ med 20 % eller mer, eller oppnå Pace₂-verdier lavere enn 6,5 EPa (48,1 mm Hg).

Resultater viser at NIV med adekvat trykkstøtte resulterte i en 5 års-dødelighetsrate på 11,8 % i NIV-gruppen, sammenlignet med 33,3 % i kontrollgruppen (HR 0,24 %, CI 0,11–0,49; p=0,0004).1

Pasienter som ble randomisert til NIV-behandling i hjemmet, hadde også en vesentlig forbedring i helserelatert livskvalitet, målt etter den globalt anerkjente St George's Respiratory Questionnaire-skåren.5

Disse nyeste dataene føyer seg til en voksende bevismengde som viser at stabile hyperkapniske KOLS-pasienter kan få vesentlige fordeler av NIV, særlig hvis forbedring av baseline-PaCO₂ er det kliniske målet.5,6

En retrospektiv studie av sykehusinnlagte hyperkapniske pasienter med KOLS fant at de som mottok NIV-behandling etter utskriving, hadde forbedret hendelsesfri overlevelse (p=<0,0001) sammenlignet med lignende pasienter som ikke ble behandlet med NIV. Pasienter som fikk NIV-behandling, var også mindre sannsynlig å bli innlagt på sykehus på nytt sammenlignet med ikke-behandlede pasienter (40 % kontra 75 % p=<0,0001).7.

Referanser

Mer om KOLS

Gjennom den avanserte teknologien og utvalget vårt av ventilatorer for behandling i hjemmet, er ...

Det finnes mange positive resultater for KOLS-pasienter som blir behandlet med NIV.