ResMeds bruksvilkår: betingelser: ResMed
Brukervilkår
Helsepersonell > Brukervilkår

Brukervilkår

Ikrafttredelsesdato: 1. oktober 2012

Velkommen til et ResMed-nettsted, herunder, men ikke begrenset til www.wakeuptosleep.com, "www.resmedcpaptoday.com", www.healthysleep.com eller www.resmed.com (samlet sett nettstedet). Les disse vilkårene og betingelsene (""bruksvilkårene) nøye fordi de angir de viktigste vilkårene du må være klar over om dette nettstedet. I bruksvilkårene henviser begrepene """du" og din til personen som bruker dette nettstedet. Begrepene """vi,""" ""vår, oss og ResMed henviser alle sammen til ResMed Corp., et Minnesota-selskap med hovedkontor i California, morselskapet ResMed Inc., et Delaware-selskap med hovedkontor i California og ResMed Corp.s søsterselskaper, organisert i henhold til lovene i diverse delstater og land som drives i California, USA eller andre jurisdiksjoner.

Bruk av denne nettsiden er underlagt brukervilkårene. Ved å bruke denne nettsiden godtar du disse brukervilkårene. Hvis du ikke godtar noen av disse brukervilkårene, skal du ikke bruke denne nettsiden.

Serverne som er vert for dette nettstedet er plassert i USA og eventuelle personopplysninger du gir oss, behandles av ResMed i USA. Hvis du vil ha informasjon om hvordan vi bruker, behandler og deler personopplysninger som vi får fra deg, se personvernerklæringen vår (""personvernerklæringen). ResMed utelukker uttrykkelig enhver fremstilling eller garanti, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til informasjonen tilgjengelig på dette nettstedet. ResMed gir ingen fremstillinger om noe tredjepartsnettsted som kan nås via koblinger fra dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at lovene i delstaten California, uten hensyn til lovkonfliktsprinsipper, skal regulere alle forhold mellom deg og ResMed med hensyn til bruken din av dette nettstedet.

Fraskrivelse vedrørende medisinske nødstilfeller

DETTE NETTSTEDET SKAL IKKE BRUKES FOR MEDISINSKE NØDSTILFELLER. VED ET NØDSTILFELLE SKAL DU RINGE 911 ELLER DEN LOKALE NØDTELEFONEN.

Medisinske fraskrivelser

INNHOLDET (SOM DEFINERT NEDENFOR) SOM ER TILGJENGELIG GJENNOM DETTE NETTSTEDET, ER KUN FOR INFORMASJONS- OG UTDANNINGSFORMÅL OG ER INGEN ERSTATNING FOR FAGLIG VURDERING FRA HELSEPERSONELL I DIAGNOSTISERING OG BEHANDLING AV PASIENTER. RESMED GIR IKKE MEDISINSKE RÅD, OG YTER HELLER IKKE MEDISINSKE ELLER DIAGNOSTISKE TJENESTER. VIDERE ETABLERER IKKE BRUKEN AV INNHOLDET FUNNET PÅ DETTE NETTSTEDET NOE LEGE-PASIENT-FORHOLD.

Hvis du baserer deg på informasjon og innhold innhentet av deg på eller gjennom dette nettstedet, er dette utelukkende på din egen risiko. Verken vi eller leverandørene av innhold til oss (""innholdsleverandører) påtar seg noe erstatningsansvar eller ansvar for skade eller personskade (inkludert død) for deg, annen person eller eiendom som oppstår som følge av bruken av noe produkt, informasjon, idé eller instruksjon som finnes i innholdet.

Vi gir deg ikke råd om noe forhold som er forbundet med medisinsk behandling og innholdet er utelukkende ment som en ressurs og et informasjonsverktøy. Rådfør deg alltid med lege eller annet kvalifisert helsepersonell med eventuelle spørsmål du måtte ha om en medisinsk lidelse. Du skal aldri se bort fra faglig medisinske råd eller vente med å søke dette på grunn av noe du har sett eller lest på dette nettstedet. Vi er ikke medisinske fagfolk og kommer ikke til å diskutere med deg eller gi deg råd om noe forhold som har med medisinsk behandling å gjøre.

Åndsrett

Eierskap

Alt innhold, tekst, bilder, data, informasjon og annet materiale vist, tilgjengelig eller til stede på dette nettstedet ("""innhold"), herunder eventuelle åndsrett til slikt innhold (herunder uten begrensning varemerker og opphavsrett) (heretter åndsretter), tilhører ResMed, dets søsterselskaper, dets lisensgivere eller utpekte eiere og er beskyttet av gjeldende lover om åndsretter. Du skal anta at alt du ser eller leser på dette nettstedet er opphavsrettslig beskyttet, med mindre noe annet er angitt og kan ikke brukes uten skriftlig forhåndstillatelse fra oss, unntatt hvor noe annet er angitt i disse bruksvilkårene.

Tillatt og forbudt bruk

Du kan laste ned og skrive ut kopier av innholdet bare for ikke-kommersiell, informasjonsmessig, personlig bruk, uten modifikasjoner eller endringer på noen måte og bare så lenge du samtykker med disse bruksvilkårene og gjeldende lover. Unntatt når noe annet er uttrykkelig tillatt av disse bruksvilkårene, kan du ikke på noen annen måte reprodusere, selge, publisere, distribuere, modifisere, vise eller bruke noe av dette nettstedet eller innholdet uten skriftlig forhåndstillatelse fra oss. Hvis dette nettstedet tillater at bestemt innhold eller en lenke sendes med e-post gjennom bruken av et ikon av typen ""send e-post til en venn (eller liknende), kan du sende det bestemte innholdet eller lenken til andre via e-post, som angitt. Du samtykker i å ikke krenke noen åndsrett eller fjerne eller modifisere tilknyttede åndsrettskunngjøringer som finnes på dette nettstedet eller innholdet.

Brukerinnhold

Unntatt det som er angitt i personvernerklæringen for nettstedet, anses ethvert innhold du sender inn til nettstedet eller ResMed, enten direkte eller gjennom et tredjepartsnettsted (""brukerinnhold) til å være ikke-konfidensielt og kan avsløres gjennom dette nettstedet til ukjente personer verden over uten kontroll av ResMed, herunder for surfing, nedlasting, utskrift og annen bruk av slike andre personer eller enheter. Du samtykker i å ikke sende inn brukerinnhold til dette nettstedet eller ResMed unntatt for brukerinnhold som er fullstendig godkjent for formål av dette nettstedet og disse bruksvilkårene og ved å legge opp brukerinnhold på dette nettstedet, garanterer du for og fremstiller at du eier rettighetene til det brukerinnholdet eller på annen måte har tillatelse til å legge opp, distribuere, vise, utføre, overføre eller på annen måte distribuere brukerinnhold. Du har plikt til å fastslå i hvilken grad brukerinnhold du sender inn er beskyttet av gjeldende åndsrettslover. Du samtykker i at ResMed skal ha og gir herved ResMed en verdensomspennende, godtgjørelsesfri, evig, ugjenkallelig, dellisensierbar, ikke-eksklusiv rett og lisens til å oversette, reprodusere, selge, publisere, distribuere, modifisere, tilpasse, vise, utføre, promotere, lenke til eller bruke, på noen form eller medium, alt brukerinnhold som du sender inn til dette nettstedet eller ResMed. ResMed går ikke god for noe brukerinnhold, eller tredjepartsprodukt eller -tjeneste som kan komme på dette nettstedet. Ingenting i disse bruksvilkårene skal forplikte ResMed til å bruke eventuelt brukerinnhold du sender inn eller tillate opplegging av slikt brukerinnhold på dette nettstedet.

Registrering og passord

Til tider kan eller kan vi ikke kreve at du har et passord og oppgir registreringsdetaljer for å få tilgang til dette nettstedet eller deler av dette nettstedet. I den grad vi krever et passord og registreringsdetaljer, må detaljene du oppgir være riktige, aktuelle og fullstendige. Hvis ResMed tror at detaljene ikke er riktige, aktuelle og fullstendige, har vi rett til å nekte deg tilgang til nettstedet eller hvilke som helst av dets ressurser og stenge eller suspendere kontoen din, om noen. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til alle passord du gis for å få tilgang til dette nettstedet og du er fullstendig ansvarlig for alle aktiviteter som skjer med bruk av ethvert passord du er innehaver av. ResMed skal ikke være ansvarlig for noe tap som du måtte pådra deg som følge av at noen annen bruker passordet ditt, enten du vet om det eller ikke. Du kan holdes ansvarlig for ethvert tap påført ResMed, dets søsterselskaper, styremedlemmer, direktører, ansatte, konsulenter, agenter og representanter på grunn av noen annens bruk av kontoen eller passordet ditt. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart om enhver uautorisert bruk av ditt/dine passord. Vi forbeholder oss den absolutte retten til å ikke utstede et passord til noen person eller enhet.

Programvarenedlastinger

Enhver ResMed-programvare som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet (""programvare), er et opphavsrettslig beskyttet verk som tilhører ResMed og/eller dets søsterselskaper eller leverandører. Programvaren gjøres tilgjengelig for nedlasting utelukkende for din bruk i henhold til denne sluttbrukerlisensavtalen (""EULA) som gjelder for programvaren og enhver reproduksjon eller videredistribusjon av programvaren utover det som er tillatt i EULA, er uttrykkelig forbudt i henhold til loven og kan føre til alvorlige sivilrettslig og strafferettslig straff og bøter. Overtredere blir rettslig forfulgt i den grad det er mulig. Videre er nedlasting av programvaren forbudt hvis du besøker dette nettstedet fra noe land som eksporten av programvaren er forbudt til i henhold til det amerikanske handelsdepartementet. Uten begrensning av det foregående er det uttrykkelig forbud mot kopiering eller reproduksjon av programvaren til noen annen server eller plassering for ytterligere reproduksjon eller videredistribusjon.

Begrensede rettigheter

Informasjonen som lastes ned fra dette nettstedet for eller på vegne av amerikanske myndigheter og/eller dets organer (""amerikanske myndigheter) gis med begrensede rettigheter. Bruk, kopiering eller bekjentgjøring av de amerikanske myndighetene er gjenstand for restriksjoner angitt i det som kommer til anvendelse av DFARS 252.227-7013 og FAR 52.227-14 og 48 CFR 52.227-19.

Samsvar med den amerikanske loven om digital opphavsrett, Digital Millennium Copyright Act

ResMed respekterer rettighetene til alle innehavere av opphavsrett og i så henseende har vi vedtatt og iverksatt retningslinjer som legger til rette for opphevelse i visse tilfeller av brukere a dette nettstedet som krenker rettighetene til innehaver av opphavsrett. Hvis du tror at verket ditt er kopiert på en måte som utgjør krenkelse av opphavsrett, gi opphavsrettsagenten vår følgende informasjon som kreves i henhold til Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. paragraf 512:

a. En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som har tillatelse til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket;

b. Identifikasjon av åndsverket som hevdes å være krenket, eller hvis flere åndsverk er dekket av et enkelt varsel, en representativ liste over slike verk;

c. Identifikasjon av innholdet som hevdes å være krenket eller gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller som skal ha tilgang deaktivert, og informasjonen som er rimelig tilstrekkelig til at ResMed kan finne innholdet;

d. Informasjon som er rimelig tilstrekkelig til at ResMed kan kontakte den klagende parten;

e. En kunngjøring om at den klagende parten i god tro mener at bruken av innholdet på måten som det klages på, ikke er tillatt av innehaveren av opphavsrett, dens agent eller i henhold til loven;

f. En kunngjøring om at informasjonen i varslet er nøyaktig og under ed stadfester at den klagende parten har tillatelse til å handle på vegne av eieren av den eksklusive rettigheten som angivelig er krenket.

Når det gjelder forespørsler om opphavsrett i henhold til Digital Millennium Copyright Act, skal du kontakte ResMeds opphavsrettsagent med adressen:

Vice President, General Counsel—Americas

ResMed Corp. Legal Department

Copyright Agent

ResMed Corp.

9001 Spectrum Center Blvd.

San Diego, CA 92123 USA

Tlf.: (877) 389-8868

privacy@resmed.com

Nettstedsadministrasjon

Tilgangsarrangementer og gebyrer

Bruken din av dette nettstedet skal være i henhold til alle og enhver prosedyre, skjema, format, visning og driftstider som kan bestemmes, spesifiseres eller modifiseres av ResMed etter eget forgodtbefinnende. Du er ansvarlig for all programvare, maskinvare, tilkoblinger, gebyrer, utgifter, kostnader og skatter og avgifter for at du skal få tilgang til eller bruke dette nettstedet.

På dette tidspunktet tar vi ikke noe gebyr for bruk av nettstedet (men dette inkluderer ikke eventuelle abonnementsbaserte eller andre tjenester som tilbys innenfor, som skal være gjenstand for en egen avtale), men vi forbeholder oss retten til å pålegge eller modifisere gebyrer i forbindelse med bruken av dette nettstedet (eller deler av dette nettstedet) på noe tidspunkt uten erstatningsansvar. Betaling av eventuelle slike gebyrer skal påløpe og betales tretti (30) dager fra fakturadatoen med mindre annet ble avtalt mellom deg og ResMed eller med mindre noe annet kreves av ResMed. ResMed skal bestrebe seg på å utstede et varsel på dette nettstedet med hensyn til noen pålegging av gebyrer eller modifisering av dette nettstedet.

Lenking

Med mindre du har blitt enig med ResMed om noe annet, skal det ikke opprettes noen lenke til noen side av dette nettstedet unntatt en direkte lenke til toppsiden (f.eks. http://www.wakeuptosleep.org/) uten innramming. I tillegg må enhver lenke til dette nettstedet umiddelbart etterfølges av et varsel til ResMed via e-post til privacy@resmed.com. Videre i tilfelle ResMed anser lenkepraksisene dine i forhold til dette nettstedet for å være upassende, kan ResMed velge å slette den lenken eller gi deg varsel om fjerning eller modifisering av den upassende lenken og at du samtykker i å etterfølge med alle og ethvert krav fra ResMed i forbindelse med dette

Tilgang til nettsted

Selv om ResMed har til hensikt å gjøre nettstedet tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, kan nettstedet være utilgjengelig fra tid til annen av noen årsak herunder, uten begrensning, rutinemessig vedlikehold. Du forstår og vedkjenner at på grunn av omstendigheter både under og utenfor ResMeds kontroll, kan tilgang til nettstedet avbrytes, suspenderes eller oppheves fra tid til annen. ResMed skal ha rett når som helst til å endre eller avslutte enhver del av eller funksjon på nettstedet, herunder, men ikke begrenset til, innhold, timer tilgjengelig og utstyr som kreves for tilgang eller bruk.

Import-/eksportkontroll

Du samtykker i at du ikke skal sende inn noe brukerinnhold til dette nettstedet eller begå noen handling som innebærer overføring av informasjon i forbindelse med noe innhold som krenker gjeldende import-/eksportkontroll, spionasje eller lover for nasjonal sikkerhet.

Forpliktelsene dine

Overholdelse av lover og regler

Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover i forbindelse med bruken din av dette nettstedet. Upassende innhold og atferd.

Brukeren skal ikke ta del i, foreta eller sende inn til dette nettstedet noe brukerinnhold eller noe annet materiale som er ulovlig, feilaktig, villedende, underslått, krenkende, forringende, ærekrenkende, uanstendig, støtende eller på annen måte upassende. Brukeren skal ikke forårsake skade, forlegenhet eller uheldig publisitet for ResMed.

Funksjonell kompatibilitet og systemmisbruk

Du sender inn bare brukerinnhold som er funksjonelt og teknisk kompatibelt med dette nettstedet. Du skal ikke prøve å og skal ikke skade, ødelegge, tukle med eller infisere dette nettstedet, innholdet eller noe informasjons- eller telekommunikasjonssystem som tilhører ResMed med et virus eller annet skadelig dataprogram. Du skal bare bruke dette nettstedet til de tillatte formålene angitt i disse bruksvilkårene og skal ikke ta del i fornærmende aktivitet når det gjelder dette nettstedet, eller ta del i noen aktivitet som negativt kan påvirke bruken eller nytelse av dette nettstedet for noen person. Du har forbud mot å bruke noen tjeneste eller fasilitet som tilbys i forbindelse med dette nettstedet til å kompromittere sikkerheten eller tukle med systemressurser og/eller kontoer. Bruken av eller distribusjon av verktøy konstruert for å kompromittere sikkerhet (f.eks. programmer som gjetter passord, hackeverktøy eller nettverkssonderingsverktøy) er strengt forbudt. Hvis du blir involvert i noe brudd på systemsikkerheten, forbeholder ResMed seg retten til å frigi opplysningene dine til systemadministratorer på andre nettsteder og politimyndigheter for å hjelpe dem med å oppklare sikkerhetshendelser.

Samarbeid og varsling

Du samtykker i å samarbeide med alle rimelige forespørsler fra ResMed og varsle ResMed umiddelbart hvis du finner ut om noe faktisk eller mistanke om brudd på disse bruksvilkårene av deg eller uautorisert bruk eller misbruk av dette nettstedet.

Garantifraskrivelser

DETTE NETTSTEDET, DETS INNHOLD OG LENKER TILBYS ""SOM DET ER OG BRUKES BARE PÅ DITT EGET ENEANSVAR, I DEN HØYESTE GRAD DETTE TILLATES I HENHOLD TIL LOVEN. RESMED FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, FREMSTILLINGER OG BETINGELSER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, AV NOE SLAG, VEDRØRENDE DETTE NETTSTEDET (INKLUDERT DETS INNHOLD, MASKINVARE, PROGRAMVARE OG LENKER), HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHET, EIENDOMSRETT, KRENKING AV VAREMERKER OG/ELLER RETTIGHETER, RESULTATER, NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET, TILGJENGELIGHET, KOMPATIBILITET, SIKKERHET OG FRIHET FRA DATAVIRUS. HVIS GJELDENDE LOV IKKE TILLLATER AT UTELUKKELSE AV NOEN ELLER ALLE OVENSTÅENDE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER GJELDER FOR DEG, SKAL OVENSTÅENDE UTELUKKELSER GJELDE I DEN HØYESTE GRAD DE TILLATES ETTER GJELDENDE LOV.

Begrensninger av erstatningsansvar og rettsmidler

RESMEDS HELE ERSTATNINGSANSVAR OG DITT EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL MED HENSYN TIL ENHVER TVIST MED RESMED (HERUNDER UTEN BEGRENSNING BRUKEN DIN AV NETTSTEDET) ER Å AVSLUTTE BRUKEN DIN AV NETTSTEDET. RESMED OG DETS LEVERANDØRER SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGEMESSIGE ELLER STRAFFEERSTATNINGSMESSIGE SKADESERSTATNING SOM FØLGE AV BRUKEN DIN AV NETTSTEDET ELLER NOE ANNET KRAV KNYTTET PÅ NOEN MÅTE TIL BRUKEN ELLER REGISTRERINGEN DIN HOS RESMED. DISSE UTELUKKELSENE AV DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGEMESSIGE ELLER STRAFFEERSTATNINGSMESSIG SKADESERSTATNING INKLUDERER, UTEN BEGRENSING, SKADESERSTATNING FOR TAPT FORTJENESTE, TAPTE DATA, TAP AV GOODWILL, ARBEIDSSTANS, DATAMASKINSVIKT ELLER -FEILFUNKSJON, ELLER NOEN ANNEN KOMMERSIELL SKADESERSTATNING ELLER TAP, SELV HVIS RESMED HAR BLITT OPPLYST OM MULIGHETEN AV DISSE OG UAVHENGIG AV DEN JURIDISKE ELLER BILLIGRETTIGHETSTEORIEN SOM KRAVENE ER BASERT PÅ. FORDI NOEN DELSTATER ELLER JURISDIKSJONER IKKE TILLATER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR FOR FØLGEMESSIG ELLER TILFELDIG SKADESERSTATNING, SKAL RESMED OG DETS LEVERANDØRERS ERSTATNINGSANSVAR I SLIKE DELSTATER ELLER JURISDIKSJONER BEGRENSES I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET. RESMED GÅR IKKE GOD FOR, GARANTERER ELLER GIR GARANTIER FOR NOE PRODUKT ELLER TJENESTE SOM TILBYS GJENNOM DETTE NETTSTEDET OG ER IKKE PART I ELLER PÅ NOEN MÅTE ANSVARLIG FOR OVERVÅKNING AV NOEN TRANSAKSJON MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. UANSETT, HVIS NOEN AV OVENSTÅENDE KLAUSULER I DENNE PARAGRAFEN IKKE KAN HÅNDHEVES I DEN GJELDENDE JURISDIKSJONEN, ER DET MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVARET TIL RESMED BEGRENSET TIL, ETTER RESMEDS EGET FORGODTBEFINNENDE, ENTEN (1) KORRIGERING ELLER SLETTING AV EVENTUELT FEILAKTIG INNHOLD ELLER LENKE; ELLER (2) REFUSJON AV EVENTUELLE GEBYRER FOR DETTE NETTSTEDET MOTTATT AV RESMED FRA DEG.

Skadeserstatning

Du samtykker i å forsvare, holde skadesløs og gi straffefrihet til ResMed og dets søsterselskaper, styremedlemmer, direktører, ansatte og kontraktansatte fra alle krav, påkrav, skadeserstatninger, erstatningsansvar, utgifter eller skader, herunder advokatsalærer, som oppstår i forbindelse med bruken din av nettstedet, atferd på nettet, brudd på disse bruksvilkårene eller handel eller vandel eller transaksjoner med andre personer som følge av bruken av dette nettstedet.

Diverse

Tredjepartsnettsteder og annen informasjon

Dette nettstedet kan for din letthets skyld inneholde innhold, lenker og annen informasjon som er innsendt av tredjeparter som ResMed ikke har noen kontroll over eller ansvar for, samt oversettelse av disse som ResMed kan arrangere. ResMed har ingen forpliktelse til å overvåke, kontrollere eller begrense bruken av dette nettstedet eller tredjepartsnettsteder som er tilgjengelig via lenker på dette nettstedet. Disse andre nettstedene er ikke under ResMeds kontroll, og du vedkjenner at (hvorvidt eller ikke slike nettsteder er knyttet på noen måte til ResMed) ResMed ikke har ansvar for nøyaktighet, overholdelse av opphavsrett, lovgyldighet, anstendighet eller noe annet anliggende vedrørende innholdet på slike nettsteder. Inkluderingen av slik en lenke skal ikke innebære at ResMed eller noen tilknyttet dens operatører går god for et slikt nettsted.

Separate vilkår og betingelser

Fra tid til annen i forbindelse med bruken av og/eller tilgang til innholdet som finnes i visse områder på dette nettstedet, kan det være nødvendig for deg å samtykke i retningslinjene eller vilkårene og betingelsene i tillegg til disse bruksvilkårene. Du skal lese nøye gjennom eventuelle slike ytterligere vilkår og betingelser før du tar i bruk noe slikt innhold eller områder av dette nettstedet. Eventuelle slike vilkår skal ikke avvike fra eller erstatte disse bruksvilkårene med hensyn til noen bruk av dette nettstedet med mindre noe annet er uttrykkelig kunngjort.

Personvernerklæring

ResMed bryr seg om personvernet ditt og har utarbeidet retningslinjer for å ta høyde for bekymringer om personvern. Du finner den gjeldende personvernerklæringen her. Personvernerklæringen inkluderes herved i disse brukvilkårene med referanse og inngår som del av disse bruksvilkårene.  

Løsning av tvist; gjeldende lov og rettsinstans

Med hensyn til alle og enhver tvist som oppstår fra eller i forbindelse med dette nettstedet eller disse bruksvilkårene (herunder uten begrensning personvernerklæringen), samtykker du og ResMed i at dere skal forhandle i god tro og legge ned all rimelig innsats i å samarbeide med den andre parten for å oppnå en gjensidig tilfredsstillende løsning.

ResMed har ingen forpliktelse til å bli involvert i noen tvist mellom noen bruker og noen annen person. Dette nettstedet, disse bruksvilkårene og enhver tvist som oppstår i forbindelse med dem skal reguleres utelukkende av og fortolkes i henhold til lovene i delstaten California uten hensyn til lovkonfliktsprinsipper. ResMed og du samtykker i at alle tvister som oppstår under disse bruksvilkårene skal føres av deg som enkeltperson, og ikke som saksøker eller klassemedlem av et angivelig klassesøksmål, og skal løses med konfidensiell bindende megling ledet av American Arbitration Association ("""AAA") i San Diego, California, eller en annen meglingsinstans som du og ResMed blir enig om, i henhold til Commercial Arbitration Rules (regler) til AAA med én enkelt megler nominert etter avtale mellom deg og ResMed og bekreftet i henhold til reglene. Hvis AAA ikke hører kommersielle forbrukertvister på det tidspunktet, kan ResMed etter eget forgodtbefinnende velge en annen meglingsinstans. Meglerens kjenning skal være bindende og kan legges inn som en dom i en rett med kompetent jurisdiksjon. Du samtykker i at ResMed har rett til å innhente midlertidig påbud i den grad det tillates i henhold til loven for å håndheve hvilke som helst av disse bruksvilkårene mens den endelige kjenningen avventes fra megleren.

Modifisering av bruksvilkårene osv.

Disse bruksvilkårene og personvernerklæringen henvist til heri utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og ResMed når det gjelder emnet og går foran enhver annen avtale eller kommunikasjon. Disse bruksvilkårene er gjenstand for endring fra tid til annen. ResMed skal bestrebe seg på å legge inn varsel om endringer av disse bruksvilkårene i en periode på tretti (30) dager etter enhver slik modifisering. Følgelig blir du bedt om å gå gjennom disse bruksvilkårene nå og da, eller minst hver trettiende (30) dag. Den fortsatte bruken din av dette nettstedet etter ResMeds varsel om endring av disse bruksvilkårene skal utgjøre aksepten din av de endrede bruksvilkårene. Hvis noe vilkår eller klausul i disse bruksvilkårene blir fastslått å være ugyldig, ulovlig eller på annen måte ikke håndhevbart, skal slike funn ikke påvirke de andre vilkårene eller klausulene i disse bruksvilkårene, eller hele disse bruksvilkårene, men slikt vilkår eller klausul skal fastslås å være endret i den grad det er nødvendig for å gjøre det vilkåret eller den klausulen håndhevbar, og rettene og forpliktelsene du og ResMed har skal anses å være og håndheves deretter, i den grad som opprettholder mest mulig tillatt hensikten og avtalene angitt i disse brukervilkårene. Forpliktelsene dine i henhold til disse bruksvilkårene skal overleve opphevelsen av enhver bruk av deg av dette nettstedet, noe innhold på dette nettstedet eller disse bruksvilkårene.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om disse brukervilkårene eller denne nettsiden, kontakt oss på e-post til privacy@resmed.com.