Oksygen og KOLS

Dokumentasjon viser at langtids-oksygenbehandling (LTOT) kan være til fordel for pasienter med KOLS. En Cochrane-gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier fant at LTOT forbedret overlevelsen for KOLS-pasienter med alvorlig hypoksemi.1

Retningslinjer fra American Thoracic Society (ATS) anbefaler også at 'pasienter med en stabil sykdom som er medikamentelt opptitrert, med PaO2<<7,3kPa (55 mmHg) (svarer til en SaCO2 på ca 88%), bør motta LTOT”.2

Imidlertid viser studier at oksygen ikke er til hjelp ved hyperkapni forårsaket av svikt i det ventilatoriske systemet som en langsiktig konsekvens av KOLS, dvs. respirasjonssvikt type 2.3

Referanser

Mer KOLS