Ruotsi

Fråga:Varför sker återkallandet?

ResMed tillkännagav ett frivilligt utbytesprogram för vissa av sina S8 CPAP apparater som en försiktighetsåtgärd då det finns en liten risk för kortslutning i apparaternas nätsladdskontakt.

Fråga:Vad händer med apparaterna?

I sällsynta fall har en kortslutning i strömförsörjningens tryckta kretskort inuti apparaten gjort att de har slutat fungera. I sju av dessa fall har kortslutningen orsakat termiska skador på utsidan av apparaten, men inga personskador eller skador på egendom har rapporterats.

Fråga:Vilka åtgärder vidtar ResMed?

ResMed kommer att genomföra ett produktutbytesprogram som en försiktighetsåtgärd för att motverka den lilla risken för kortslutning i nätsladdens kontakt på din apparat.

ResMed kommer att arbeta med din CPAP leverantör för att skicka dig en ny apparat.

Fråga:Hur vet jag om min apparat innefattas av utbytesprogrammet?

För att kunna fastställa om din S8 CPAP apparat behöver bytas ut måste du kontrollera både artikelnumret och serienumret. Båda dessa nummer sitter på undersidan av apparaten.

I Europa berörs följande produkter:

  • S8 AutoSet Spirit
  • S8 Elite
  • S8 Prima
  • S8 Escape

Endast de produkter som finns i förteckningen med serienummer är berörda:

Från Till
20040285613 20060283743
20060287568 20060294694

Fråga:Utsätts patienterna för fara?

Patienterna kan lugnt fortsätta att använda S8 CPAP apparaterna som berörs av utbytesprogrammet tills de får sin nya CPAP. Som med alla elektriska apparater bör patienterna se till att apparaten står på en hård, ren yta när den används. Du bör även vidta följande försiktighetsåtgärder vid användning:

  • Om du har ordinerats extra syrgas när du använder din CPAP apparat, vänligen kontakta din CPAP leverantör eller läkare omedelbart.
  • Försök undvika att dra ur sladden eller att flytta på apparaten.
  • Sluta använda apparaten om du upplever något tecken på elfel, såsom oregelbunden strömförsörjning, sprakande ljud, gnistor, att det luktar bränt.

Apparaten innefattas bara av utbytesprogrammet om den finns inom serienummerintervallet ovan.

De serienummerintervall som innefattas av utbytesprogrammet är:

Fråga:Hur hittar jag apparatens serienummer?

Det elvasiffriga serienumret finns på undersidan av apparaten, under streckkoden.

Att hitta artikelnumret och serienumret på din S8 CPAP apparat.

1. Dra ur kontakten.

2. Om du använder en befuktare, koppla ur den innan du vänder upp och ned på apparaten.

3. Vänd på apparaten. Artikelnumret och serienumret finns under streckkoden som bilden visar nedan.

Fråga:Hur får patienterna sina ersättningsapparater?

Patienterna kommer att kontaktas av sina CPAP leverantörer för att ordna leverans av nya S8 CPAP apparater. För att påbörja utbytesprocessen behöver du serienumret som finns på undersidan av apparaten.

Fråga:Bör jag returnera min gamla apparat eller förstöra den?

Vänligen förstör INTE din gamla CPAP. Den bör istället returneras enligt de instruktioner du får av din CPAP leverantör. Om du har några frågor vänligen kontakta din leverantör.

Fråga:Hur kommer ResMed att organisera utbytesprogrammet?

ResMed kommer att skicka en förteckning över serienummer för de berörda apparaterna till leverantörerna. Instruktioner för utbytesprogrammet kommer sedan att skickas till patienterna.

Fråga:Vem kan jag ringa om jag har ytterligare frågor?

Vänligen ring din CPAP leverantör.