Keuhkoahtaumataudin noninvasiivinen hoito | ResMed
Keuhkoahtaumataudin noninvasiivinen hoito

Keuhkoahtaumataudin noninvasiivinen hoito

Hiljattain suoritetuissa tutkimuksessa ilmeni, että kotihoidossa käytetty, vakaata hyperkapnista keuhkoahtaumatautia sairastavien noninvasiivinen ventilaatio, jossa käytetään sopivaa painetukea, voi vähentää sairaalakäyntejä ja kuolleisuutta.1

The Lancet Respiratory Medicine -lehdessä julkaistussa uraauurtavassa tutkimuksessa havaittiin, että eloonjäämisluvut ja elämänlaatu paranivat niillä kroonista vakaata keuhkoahtaumatautia sairastavilla potilailla, joille oli määrätty kotikäyttöön noninvasiivinen ventilaatiohoito.1

Tutkimukseen osallistui 195 potilasta, jotka sairastivat GOLD-hoitosuosituksen mukaista vakaata IV-vaiheen keuhkoahtaumatautia ja saivat siihen hoitosuosituksen mukaista hoitoa. Potilaat valittiin satunnaisotannalla vertailuryhmään tai NIV-hoitoon, jonka tavoitteena on alentaa perus-PaCO₂-tasoa 20 prosenttia tai enemmän tai saavuttaa alle 6,5 kPa:n (48,1 mmHg) PaCO₂-arvoja.

Tulokset osoittavat, että riittävää painetukea antavalla NIV-hoidolla yhden vuoden kuolleisuusluvuksi saatiin NIV-ryhmässä 11,8 %, kun vastaava luku vertailuryhmässä oli 33,3 % (HR 0,24 %, CI 0,11‐0,49; p=0,0004).1

Satunnaisesti NIV-kotihoitoon valittujen potilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu parani merkittävästi myös maailmanlaajuisesti hyväksytyllä St George’s Respiratory Questionnaire -pistetyksellä mitaten.1

Nämä uusimmat tiedot tukevat jatkuvasti kasvavaa määrää todisteita siitä, että vakaata hyperkapnista keuhkoahtaumatautia sairastavat potilaat voivat saada huomattavaa hyötyä noninvasiivisesta ventilaatiosta erityisesti, jos kliinisenä tavoitteena on PaCO₂-perustason parantaminen.1 2

Sairaalahoidossa olleiden keuhkoahtaumatautia sairastaneiden hyperkapnisten potilaiden parissa tehdyssä retrospektiivisessä tutkimuksessa kävi ilmi, että kotiuttamisensa jälkeen NIV-hoitoa saaneiden vailla tapahtumia oleva eloonjääminen (p=<0.0001) koheni verrattuna vastaavanlaisiin potilaisiin, jotka eivät olleet saaneet NIV-hoitoa. NIV-hoitoa saaneilla potilailla oli myös pienempi todennäköisyys joutua takaisin sairaalaan verrattuna niihin potilaisiin, jotka eivät olleet saaneet NIV-hoitoa (40 % vs 75 % p=<0,0001).3

Viitteet

  1. Koehnlein, T et al. Non‐invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe, stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Resp Med 2014;2:698‐705.
  2. Mark Elliott, Domiciliary NIV for COPD: where are we now? Lancet Resp Med 2014;2:672‐673.
  3. Galli, J Krakhne, J. et al. Respiratory Medicine 2014; 108:722‐728.