Keuhkoahtaumataudin noninvasiivinen hoito

Hiljattain suoritetuissa tutkimuksessa ilmeni, että kotihoidossa käytetty, vakaata hyperkapnista keuhkoahtaumatautia sairastavien noninvasiivinen ventilaatio, jossa käytetään sopivaa painetukea, voi vähentää sairaalakäyntejä ja kuolleisuutta.1

The Lancet Respiratory Medicine -lehdessä julkaistussa uraauurtavassa tutkimuksessa havaittiin, että eloonjäämisluvut ja elämänlaatu paranivat niillä kroonista vakaata keuhkoahtaumatautia sairastavilla potilailla, joille oli määrätty kotikäyttöön noninvasiivinen ventilaatiohoito.1

Tutkimukseen osallistui 195 potilasta, jotka sairastivat GOLD-hoitosuosituksen mukaista vakaata IV-vaiheen keuhkoahtaumatautia ja saivat siihen hoitosuosituksen mukaista hoitoa. Potilaat valittiin satunnaisotannalla vertailuryhmään tai NIV-hoitoon, jonka tavoitteena on alentaa perus-PaCO₂-tasoa 20 prosenttia tai enemmän tai saavuttaa alle 6,5 kPa:n (48,1 mmHg) PaCO₂-arvoja.

Tulokset osoittavat, että riittävää painetukea antavalla NIV-hoidolla yhden vuoden kuolleisuusluvuksi saatiin NIV-ryhmässä 11,8 %, kun vastaava luku vertailuryhmässä oli 33,3 % (HR 0,24 %, CI 0,11‐0,49; p=0,0004).1

Satunnaisesti NIV-kotihoitoon valittujen potilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu parani merkittävästi myös maailmanlaajuisesti hyväksytyllä St George’s Respiratory Questionnaire -pistetyksellä mitaten.1

Nämä uusimmat tiedot tukevat jatkuvasti kasvavaa määrää todisteita siitä, että vakaata hyperkapnista keuhkoahtaumatautia sairastavat potilaat voivat saada huomattavaa hyötyä noninvasiivisesta ventilaatiosta erityisesti, jos kliinisenä tavoitteena on PaCO₂-perustason parantaminen.1 2

Sairaalahoidossa olleiden keuhkoahtaumatautia sairastaneiden hyperkapnisten potilaiden parissa tehdyssä retrospektiivisessä tutkimuksessa kävi ilmi, että kotiuttamisensa jälkeen NIV-hoitoa saaneiden vailla tapahtumia oleva eloonjääminen (p=<0.0001) koheni verrattuna vastaavanlaisiin potilaisiin, jotka eivät olleet saaneet NIV-hoitoa. NIV-hoitoa saaneilla potilailla oli myös pienempi todennäköisyys joutua takaisin sairaalaan verrattuna niihin potilaisiin, jotka eivät olleet saaneet NIV-hoitoa (40 % vs 75 % p=<0,0001).3

Viitteet

  • 01

    Koehnlein, T et al. Non‐invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe, stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Resp Med 2014;2:698‐705.

  • 02

    Mark Elliott, Domiciliary NIV for COPD: where are we now? Lancet Resp Med 2014;2:672‐673.

  • 03

    Galli, J Krakhne, J. et al. Respiratory Medicine 2014; 108:722‐728.

Lisää obstruktiivisesta keuhkosairaudesta